ul. Słowiańska 2, 19-400 Olecko
+48 87 520 30 62
sekretariat@oswg.olecko.pl

Poprawa infrastruktury edukacji ogólnokształcącej

Rok szkolny 2022/2023

Informacje o projekcie

„Poprawa infrastruktury edukacji ogólnokształcącej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku” to projekt w ramach Osi Priorytetowej 9 – „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”, Działania 9.3 – „Infrastruktura edukacyjna”, Poddziałania 9.3.4 – „Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Realizacja rozpoczęła się w 2022 roku, a zakończenie przypadnie na II kwartał 2023 roku.

Głównym celem projektu jest unowocześnienie i doposażenie pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne do wspomagania kształcenia ogólnego, realizacji programów nauczania i terapii.

Beneficjentem projektu jest Powiat Olecki, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko

Realizatorem jest Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku.

Ogólna wartość projektu to 98 478,00 zł, z dofinansowaniem RPO WiM na poziomie 81 723,89 zł.

logo funduszy

Podstawowym celem Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone jest kształcenie i wychowanie kolejnych pokoleń uczniów poprzez ciągłe zdobywanie nowych umiejętności (społecznych, uczenia się, motorycznych, sensorycznych).

Wiemy, że doświadczenia zdobyte w pierwszych latach życia dziecka, kształcą umiejętności potrzebne w przyszłości. Projekt ma na celu doposażenie placówki w sprzęt terapeutyczny i dydaktyczny, który pozwoli na wprowadzenie nowych form zajęć, wspomagających rozwój dzieci.

Planowaną inwestycję można podzielić na cztery zadania:

1. Wyposażenie sal dydaktycznych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne do Specjalnej Szkoły Podstawowej nu 5 w Olecku – zakup pomocy oraz monitorów interaktywnych z akcesoriami i oprogramowaniem do nauczania biologii i języka angielskiego wspomagających edukację uczniów z niepełnosprawnościami. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii przełoży się na atrakcyjność zajęć oraz zwiększenie szans edukacyjnych uczniów.

2. Zakup specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych do wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami z SSP5 w Olecku. Zadanie będzie realizowane przez zakup wyposażenia pracowni sensorycznej, w tym pomocy do wspomagania rozwoju uczniów oraz form terapii wynikających z zaleceń opisanych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.
Integracja sensoryczna to zdolność do odbierania, segregowania i przetwarzania bodźców dochodzących do nas ze świata zewnętrznego poprzez zmysły. Natomiast zaburzenia procesów integracji sensorycznej mają negatywny wpływ na wiele obszarów funkcjonowania dziecka. Mogą opóźnić rozwój motoryczny, emocjonalny, społeczny, a także zdolności komunikacyjne. U wielu dzieci pojawiają się nieprawidłowe reakcje, zachowania oraz trudności szkolne.
Terapia integracji sensorycznej jest niezbędna do prawidłowego wszechstronnego rozwoju. Oddziaływanie na wszystkie zmysły, które pozwalają doświadczać bodźców z otoczenia i reagować na nie, wspomaga rozwój dziecka. Zmysły doskonalone podczas zajęć integracji sensorycznej to: wzrok, słuch, dotyk, węch, smak, zmysł równowagi oraz zmysł propriocepcji (czucie głębokie). Jeśli dziecko ma problemy z integracją sensoryczną, to specjalistyczna terapia, dostosowana do potrzeb, może mu pomóc w normalnym funkcjonowaniu.

3. Zakup wyposażenia i sprzętu do realizacji zajęć sportowych i gimnastyki korekcyjnej w SSP5 w Olecku. Doposażenie sali gimnastycznej zapewni bezpieczną realizację podstawy programowej wychowania fizycznego oraz pełniejszą rehabilitację uczniów z wadami postawy. Poprawi również warunki przeprowadzania zajęć sportowych.
Poprzez realizację projektu zostaną poprawione warunki edukacji ogólnokształcącej wspierającej kompetencje kluczowe uczniów, poprawa zdrowia i przygotowania uczniów do pełnienia określonych ról społecznych oraz w miarę możliwości samodzielnego funkcjonowania w przyszłości.

4. Zakup wyposażenia i sprzętu do realizacji zajęć w Sali doświadczania świata w SSP5 w Olecku. Ta forma terapii pozwoli uczniom osiągać różne poziomy relaksacji, wzmocnić doznania czuciowe, doskonalić refleks lub koncentrację, a także będzie wpływać na ich rozwój psychofizyczny. Wyposażenie sali będą stanowiły zestawy kolorowych świateł, projektorów i kolumn wodnych, ustawionych w zaciemnionym pomieszczeniu i współgrających z muzyką.

Działania projektowe prowadzone będą z poszanowaniem praw jednostki, niezależnie od pochodzenia etnicznego lub narodowego, religii lub bezwyznaniowości, wieku, płci, orientacji seksualnej, rasy czy statusu społeczno-ekonomicznego. Wierzymy, że nasze unowocześnione wyposażenie i wzbogacona oferta zajęć terapeutycznych wpłynie na równość szans edukacyjnych.