ul. Słowiańska 2, 19-400 Olecko
+48 87 520 30 62
sekretariat@oswg.olecko.pl

Poprawa infrastruktury edukacji ogólnokształcącej

Rok szkolny 2022/2023

logo funduszy

Poprawa infrastruktury edukacji ogólnokształcącej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych to projekt, który rozpoczął się w 2022 roku, a planowane zakończenie realizacji przypada na II kwartał 2023 roku.

Ciągłe zdobywanie nowych umiejętności (społecznych, uczenia się, motorycznych, sensorycznych) przez uczniów to podstawowy cel Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Filipa Smaldone w Olecku. Doświadczenia zdobyte w pierwszych latach życia dziecka doskonalą umiejętności potrzebne naszym umysłom oraz naszym ciałom do pewnego przejścia przez życie.

Głównym celem projektu jest unowocześnienie i doposażenie pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne do wspomagania kształcenia ogólnego, realizacji programów nauczania i terapii.

Planowaną inwestycję można podzielić na trzy zadania:

1. Wyposażenie sal dydaktycznych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne do Specjalnej Szkoły Podstawowej nu 5 w Olecku – zakup pomocy oraz monitorów interaktywnych z akcesoriami i oprogramowaniem do nauczania biologii i języka angielskiego wspomagających edukację uczniów z niepełnosprawnościami. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii przełoży się na atrakcyjność zajęć oraz zwiększenie szans edukacyjnych uczniów.

2. Zakup specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych do wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami z SSP5 w Olecku. Zadanie będzie realizowane przez unowocześnienie i zakup wyposażenia pracowni sensorycznej i sali doświadczania świata w pomoce do wspomagania rozwoju uczniów oraz form terapii wynikających z zaleceń opisanych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.
Integracja sensoryczna to zdolność do odbierania, segregowania i przetwarzania bodźców dochodzących do nas ze świata zewnętrznego poprzez zmysły. Natomiast zaburzenia procesów integracji sensorycznej mają negatywny wpływ na wiele obszarów funkcjonowania dziecka. Mogą opóźnić rozwój motoryczny, emocjonalny, społeczny, a także zdolności komunikacyjne. U wielu dzieci pojawiają się nieprawidłowe reakcje, zachowania oraz trudności szkolne.
Terapia integracji sensorycznej jest niezbędna do prawidłowego wszechstronnego rozwoju. Oddziałowuje na wszystkie zmysły, które pozwalają doświadczać bodźców z otoczenia i reagować na nie. Te zmysły to: wzrok, słuch, dotyk, węch, smak, zmysł równowagi oraz zmysł propriocepcji (czucie głębokie). Jeśli dziecko ma problemy z integracją sensoryczną, to specjalistyczna terapia, dostosowana do potrzeb, może mu pomóc w normalnym funkcjonowaniu.

3. Zakup wyposażenia i sprzętu do realizacji zajęć sportowych i gimnastyki korekcyjnej w SSP5 w Olecku. Doposażenie sali gimnastycznej zapewni bezpieczną realizację podstawy programowej wychowania fizycznego oraz pełniejszą rehabilitację uczniów z wadami postawy. Poprawi również warunki przeprowadzania zajęć sportowych.
Poprzez realizację projektu zostaną poprawione warunki edukacji ogólnokształcącej wspierającej kompetencje kluczowe uczniów, poprawa zdrowia i przygotowania uczniów do pełnienia określonych ról społecznych oraz w miarę możliwości samodzielnego funkcjonowania w przyszłości.