ul. Słowiańska 2, 19-400 Olecko
+48 87 520 30 62
sekretariat@oswg.olecko.pl

Rada Rodziców

Co to jest Rada Rodziców?

Wybory, cele i działalność

W placówce działa reprezentacja rodziców pod nazwą „Rada Rodziców przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone”.

Rada Rodziców jest organem szkolnym i stanowi samodzielną niezależną reprezentację rodziców, składającą się z przedstawicieli rad oddziałowych.

Celem Rady Rodziców jest:

 • reprezentowanie ogółu rodziców oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia organizacji nauczania, pracy wychowawczej i opiekuńczej w ośrodku i środowisku,
 • współpraca w zakresie spójnego oddziaływania na dzieci i młodzież przez rodzinę i szkołę – zgodnie z ich potrzebami zdrowotnymi i rozwojowymi,
 • upowszechnienie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
 • pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki oraz udzielanie w tym zakresie pomocy ośrodkowi,
 • występowanie do dyrekcji ośrodka, rady pedagogicznej, organu prowadzącego i nadzorującego ośrodek z opiniami i wnioskami dotyczącymi wszystkich istotnych spraw ośrodka,
 • wspieranie wykonywania zadań statutowych ośrodka funduszami rady rodziców.

Działalnością Rady Rodziców kieruje prezydium Rady Rodziców, złożone z trzech osób, wyłonionych w głosowaniu tajnym.

Zadaniem przewodniczącego prezydium Rady Rodziców jest kierowanie pracami, a w szczególności:

 • współpraca z dyrekcją ośrodka w dostosowaniu zadań, celów Rady Rodziców do konkretnych potrzeb ośrodka,
 • opracowanie wspólnie z prezydium projektu planu działalności łącznie z planem finansowym na dany rok szkolny i przedstawienie do zatwierdzenia Radzie Rodziców,
 • organizowanie i kierowanie pracą Rady Rodziców i prezydium,
 • zwoływanie i prowadzenie posiedzeń rady prezydium,
 • zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców oraz jej prezydium,
 • kierowanie działalnością finansowo-gospodarczą rady,
 • przekazywanie uchwał, opinii, postulatów i wniosków dyrektorowi ośrodka i radzie pedagogicznej,
 • reprezentowania Rady Rodziców na zewnątrz.

Kadencja Rady Rodziców trwa dwa lata.

Skład Rady Rodziców

na lata 2023-2025

Prezydium Rady Rodziców:

 1. Pani Marzena Jankowska – przewodniczący
 2. Pan Bogdan Herhorowicz – zastępca
 3. Pani Katarzyna Karwel – skarbnik

Skład Rady Rodziców

na lata 2021-2023

Prezydium Rady Rodziców:

 1. Pani Magdalena Wojnowska – przewodniczący
 2. Pani Marzena Jankowska – zastępca
 3. Pani Marianna Łaskowska – skarbnik