ul. Słowiańska 2, 19-400 Olecko
+48 87 520 30 62
sekretariat@oswg.olecko.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wypełniając obowiązek informacyjny nałożony na podmioty przetwarzające dane osobowe, wynikający z treści artykułu 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.), przekazujemy Państwu poniższe informacje.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. Św. Filipa Smaldone w Olecku (dalej OSW w Olecku), ul. Słowiańska 2, 19-400 Olecko, tel. 87 5203062, e-mail: sekretariat@oswg.olecko.pl.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w OSW w Olecku: Pani Iwona Malczyk, tel. 506- 358-200, adres mailowy: malczyk@togatus.pl.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez OSW w Olecku?

Dane osobowe uzyskane od Państwa przetwarzamy w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w zakresie podejmowania decyzji i nie będą profilowane.

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz statutowych działań OSW w Olecku, współpracownicy OSW w Olecku oraz podmioty uprawnione na podstawie następujących przepisów:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2017, poz. 2198 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2017, poz. 60);
  • Ustawa z dnia 27 lipca 2015 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2016, poz. 2169 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579).

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Zgodnie z art. 13.2.a i 14.2.a RODO Państwa dane będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa dotyczących przechowywania i archiwizowania dokumentacji przez Państwowe jednostki budżetowe. Okresy te zostały określone wraz z przyporządkowaniem ich do określonych kategorii spraw w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w OSW w Olecku i wynoszą odpowiednio 2, 5, 10 lub 50 lat.

Jakie uprawnienia przysługują Państwu w zakresie przetwarzania danych?

Przysługuje Państwu:

a. prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c. prawo do usunięcia danych;

Jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, chyba że OSW w Olecku wykaże, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych wynikają z realizacji zadań określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, są nadrzędne wobec Państwa praw lub też że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

Mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem OSW w Olecku posiada nieprawidłowe dane lub przetwarza je bezpodstawnie, lub nie chcą Państwo, żeby zostały usunięte, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych, chyba że OSW w Olecku wykaże, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych wynikają z realizacji zadań określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, są nadrzędne wobec Państwa praw lub też że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

Mają Państwo także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także gdy przetwarzanie jest OSW w Olecku niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Powinni Państwo wówczas wskazać nam szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez OSW w Olecku przetwarzania objętego sprzeciwem. OSW w Olecku zaprzestanie wówczas przetwarzania Państwa danych w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych wynikają z realizacji zadań określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, są nadrzędne wobec Państwa praw lub też, że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f. prawo do przenoszenia danych;

Mogą Państwo zlecić nam przesłanie Państwa danych osobowych bezpośrednio innemu podmiotowi lub otrzymać je w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format .csv).

g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

h. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Prawo to może zostać wyłączone lub ograniczone, w przypadku gdy OSW w Olecku wykaże, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych wynikają z realizacji zadań określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, są nadrzędne wobec Państwa praw lub też że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod adres e-mail: malczyk@togatus.pl, pisemnie na adres siedziby OSW w Olecku lub osobiście w siedzibie OSW w Olecku.

Przed realizacją Państwa uprawnień będziemy musieli potwierdzić Państwa tożsamość w sposób indywidualnie dostosowany do danego żądania