ul. Słowiańska 2, 19-400 Olecko
+48 87 520 30 62
sekretariat@oswg.olecko.pl

Kalendarium

POCZĄTKI

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. Św. Filipa Smaldone w Olecku to miejsce wyjątkowe, którego korzenie sięgają roku 1953. W chwili założenia był placówką przeznaczoną dla dzieci z niepełnosprawnością słuchu.

Z biegiem czasu, w odpowiedzi na potrzeby kształcenia specjalnego, wystąpiły znacznie szersze od zamierzonych, formy i stopnie kształcenia, realizowane w naszym Ośrodku. Przez lata funkcjonowania zmieniały się nazwy szkół i ich struktura organizacyjna.

POZNAJCIE NASZĄ HISTORIĘ

1951

Podjęcie decyzji o utworzeniu w Olecku zakładu dla dzieci głuchych.

1 stycznia 1953

Powołanie Państwowego Zakładu Dzieci Głuchych w Olecku z tymczasową siedzibą w Suwałkach.

wrzesień 1953

Oddanie na potrzeby zakładu budynku przy Alei Zwycięstwa w Olecku oraz powierzenie stanowiska dyrektora panu Kazimierzowi Horodyńskiemu (kadencja 1953-1961); objęcie opieką 40 uczniów, przy wsparciu 5 osób kadry pedagogicznej.

Kazimierz Horodyński
1956

Przeniesienie placówki do nowej lokalizacji przy ul. Słowiańskiej w Olecku, zwiększenie liczby dzieci do 65.

1961/1962

Powołanie dyrektora – pana Henryka Karasia (kadencja 1961-1970) oraz kierownika internatu pana Ryszarda Paukszta.

Henryk Karaś
1963/1964

Wzrost liczby dzieci do 120 i wprowadzenie zmianowości zajęć.

1964

Rozpoczęcie budowy szkoły; oddanie jej do użytku we wrześniu 1965 roku wraz z salą gimnastyczną i 11 klasami.

Budowa nowej szkoły
1966/1967

Wzrost liczby dzieci do 164 (największa liczba w historii placówki), a personelu pedagogicznego do 30 osób.

1970

Powołanie na stanowisko dyrektora pana Stanisława Warsickiego (kadencja 1970-1976) oraz zastępcy pana Andrzeja Stachowicza; dalsze plany rozbudowy i modernizacji Zakładu.

Stanisław Warsicki
1973

Zakończenie trwającego 3 lata remontu, dzięki któremu do użytku oddano nową jadalnię, dokonano zmiany sieci wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, instalacji centralnego ogrzewania oraz asfaltowej nawierzchni na boisku szkolnym; wychowankom udostępniono wygodne  sypialnie oraz świetlice dla każdej grupy w internacie.

1976/1977

Nowym dyrektorem zostaje pan Andrzej Stachowicz (kadencja 1977-1991), zastępcą pani Wacława Dobreńko, a kierownikiem internatu pani Maria Kozłowska.

Andrzej Stachowicz
1977

Świeżo odremontowany budynek ulega częściowemu spaleniu; odbudowa następuje w 1978 roku, dzięki zaangażowaniu miejscowych przedsiębiorstw.

1985

Placówka otrzymuje nową nazwę Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku, na stanowisko dyrektora szkoły zostaje powołana pani Irena Sobolewska, a kierownikiem internatu zostaje pani Weronika Sawicka.

1988

Oddanie do użytku nowego obiektu, połączonego z pozostałymi budynkami, na potrzeby internatu dziewcząt, zajęć lekcyjnych oraz obsługi biurowej.

1991/1992

Odejście na emeryturę dotychczasowego zespołu kierowniczego wraz z dużą grupą nauczycieli; powierzenie stanowiska dyrektora Ośrodka pani Bożenie Pojawa (1991-1996); funkcji wicedyrektora pani Wacławie Nieścieruk, a kierownika internatu panu Jarosławowi Bagińskiemu.

Bożena Pojawa
1996

Nowym dyrektorem zostaje pan Artur Sobolewski (kadencja 1996-2021), wicedyrektorem pan Krzysztof Stachowicz, a kierownikiem internatu pani Dorota Danielewicz.

Artur Sobolewski
1998

Utworzenie i wyposażenie pracowni komputerowej, pracowni do prowadzenia zajęć praktycznej nauki zawodu: kucharz żywienia zbiorowego i krawiec.

1999

Nadanie Statutu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu dla Dzieci Głuchych w Olecku przez Radę Powiatu Olecko-Gołdapskiego.

2000

W wyniku znacznego zmniejszenia liczby wychowanków oraz niedoszacowania finansowego, reorganizacja placówki: redukcje etatów i likwidacja stanowiska kierownika internatu; Rada Pedagogiczna zmniejszyła liczebność z 49 do niecałych 40 osób.

Przełom XX i XXI wieku

Utworzenie nowych typów szkół: zasadniczej szkoły zawodowej, technikum uzupełniającego, liceum profilowanego, ogólnokształcącego liceum uzupełniającego i szkoły policealnej.

16 maja 2003

Jubileusz 50-lecia Ośrodka – nadanie sztandaru ufundowanego przez społeczność placówki.

14 czerwca 2003

Zorganizowanie I Zjazdu Absolwentów.

2003/2004

Utworzenie nowego kierunku kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej: ogrodnik oraz kierunków kształcenia w technikum uzupełniającym: technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz kucharz.

2004

Rozszerzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej o dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym.

2006

Powołanie na stanowisko  wicedyrektorem ds. dydaktyki pani Doroty Danielewicz oraz na stanowisko wicedyrektora ds. wychowania pana Radosława Wiśniewskiego.

Poprawa bazy materiałowo-gospodarczej: wymiana pieców c. o., remont sali gimnastycznej, adaptacja pomieszczeń pralni na pracownię gastronomiczną nr 2 i wyposażenie jej w specjalistyczny sprzęt gastronomiczny, zmienione wyposażenie internatów, całkowita wymiana okien i drzwi w budynku gospodarczym, wymiana opraw świetlnych i drzwi wejściowych w internatach, zakupienie z funduszy PFRON samochodu osobowego BUS do przewozu dzieci oraz uzyskanie z Europejskiego Funduszu Społecznego pomocy i środków dydaktycznych.

2006/2007

Uzyskanie świadectwa dojrzałości przez 100% uczniów.

2007/2008

Na stanowisko wicedyrektora ds. dydaktyki zostaje powołana pani Teresa Piszczek.

2008

Poprawa  estetyki zabytkowej części obiektu: przebudowa wejścia głównego i  wymiana pokrycia dachowego, dostosowanie łaźni do nowych wymogów bezpieczeństwa i higieny, przebudowa instalacji c. o., sanitariatów, kabin prysznicowych i wymiana urządzeń sanitarnych.

16 maja 2008

Jubileusz 55-lecia Ośrodka: nadanie imienia św. Filipa Smaldone; uroczystości przy udziale siostry Leodeniry Fernades z Kongregacji Sióstr Świętych Serc z Włoch.

2008/2009

Rozszerzenie oferty edukacyjnej o technikum i szkołę przysposabiającą do pracy.

Zakwalifikowanie 2 uczniów do reprezentacji Polski na Mistrzostwa  Świata Głuchych w Lekkiej Atletyce w Turcji, wręczenie dyplomów Prezesa Rady Ministrów w Warszawie stypendystom z placówki, wymiana okien w budynku nowego internatu.

2009/2010

Rozszerzenie oferty edukacyjnej o nowy zawód w zasadniczej szkole zawodowej – murarz.

29 sierpnia 2009

Podpisanie aktu partnerskiego o współpracy przygranicznej i wszechstronnym rozwoju społeczności placówek: Centrum Edukacji dla Dzieci Głuchych i Niedosłyszących w Kownie „Kaunas County” i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku.

16 kwietnia 2010 w Warszawie

Oddanie hołdu p. Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu  i jego Małżonce, którzy zginęli razem z 94 osobami w katastrofie lotniczej rządowego samolotu  pod Smoleńskiem przez Radę Samorządu Wychowanków.

13 maja 2010

Pożegnanie śp. pana Andrzeja Stachowicza dyrektora Ośrodka w latach 1975-1991.

czerwiec 2010

Uroczystości patronalne w Lecce we Włoszech z udziałem delegacji placówki na czele z panem dyrektorem; otwarcie izby pamięci i wyremontowanej pracowni kształcenia zawodowego w zawodzie – murarz.

2010

Wymiana okien w łączniku i magazynkach przyległych do sali gimnastycznej,  odrestaurowanie najstarszej części obiektu (całościowa wymiana instalacji elektrycznej, remont pomieszczeń wraz z całym blokiem żywieniowym).

30 września 2011

List gratulacyjny od Starosty Oleckiego i Przewodniczącego Rady Powiatu za wicemistrzostwo Europy w rzucie oszczepem dla absolwenta Ośrodka Tomasza Rozumczyka.

21 kwietnia 2012

Pielgrzymka do miejscowości Kałków-Godów na peregrynację relikwii św. Filipa Smaldone,  spotkanie z Matką Generalną Kongregacji Sióstr Salezjanek od Świętych Serc z Włoch.

25 kwietnia 2012

Pożegnanie śp. pani Wacławy Dobreńko współzałożyciela Państwowego Zakładu  dla Dzieci Głuchych w Olecku.

Dyrektor Sobolewski z pierwszą nauczycielką, Wacławą Dobreńko

Wacława Dobreńko ze swoimi uczniami

2012/2013

Wprowadzenie nowych typów szkół ponadgimnzjalnych: 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej, 4-letniego technikum i 2-letniej szkoły policealnej w wyniku reformy szkolnictwa zawodowego;  powołanie pani Barbary Taraszkiewicz na stanowisko wicedyrektora.

wrzesień 2012

Uczestnictwo 8-osobowej grupy sportowców z Ośrodka na Mistrzostwach Europy Juniorów w Lekkiej Atletyce Głuchych w Bydgoszczy, zdobycie 11 medali.

17 maja 2013

Jubileusz 60-lecia Ośrodka –  90 rocznica  śmierci Patrona i 150 rocznica nałożenia szat liturgicznych przez św. Filipa Smaldone.

Jubileusz 60-lecia ośrodka
2013

Powołanie na stanowisko wicedyrektora Ośrodka, pani Doroty Danielewicz.

29 października 2013

Podpisanie porozumienia o partnerstwie pomiędzy Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone
w Olecku a Rigas Internatvidusskola berniem ar Dzirdes Traucejumiem na Łotwie.

13 czerwca 2014

Przekazanie 600 kg nakrętek plastikowych w ramach akcji charytatywnej  „Nakręceni na pomoc Adriankowi”.

22-23 sierpień 2014

Zakwalifikowanie 2 osób z placówki (Ewelina Piszczak i Anna Karwowska) do reprezentacji Polski Niesłyszących na Mistrzostwa Europy Juniorów w Lekkiej Atletyce w Turcji.

listopad 2014

Uzyskanie stypendium Prezesa Rady Ministrów za wyniki w nauce w roku szkolnym 2014/2015 przez uczennicę Annę Karwowską z III klasy Technikum nr 3, udział tancerzy z DeaF  Club Olecko w Międzynarodowych Spotkaniach Artystycznych w Elblągu.

2015

Nawiązanie kontaktu z panem Januszem Sikora-Sikorskim Prezesem Fundacji Janusza i Wandy Prawdzic-Szklarskich w Londynie oraz nawiązanie współpracy ze Zjednoczeniem Polek Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie – uzyskanie wsparcia finansowego w kwocie 5200, zakup kompletów pościeli i organizację wycieczki na Litwę.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wyniki w nauce w roku szkolnym 2015/2016 dla ucznia klasy IV Technikum nr 3, Erwina Kondrackiego, organizacja Mistrzostw Polski Niesłyszących w Lekkiej Atletyce, 20-te jubileuszowe spotkanie osób niesłyszących z diecezji ełckiej,  przekazanie 750 kg nakrętek plastikowych w ramach akcji charytatywnej „Wkręceni na pomoc Mikołajowi”.

styczeń 2016

Nawiązanie współpracy z Zespołem Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej im. Kardynała Prymasa Augusta Hlonda w Chorzowie w zakresie wymiany młodzieży i realizacji projektów programu Erasmus+ oraz udział wychowanków w projekcie Erasmus+ o temacie: „Participants – Competitors – Winners” w dniach 24.01-1.02.2016r., z udziałem młodzieży z Włoch.

16 lipca 2016

Pożegnanie śp. Alicji Stachowicz wieloletniego nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie.

2016

Po rozstrzygnięciu konkursu, powierzenie przez Zarząd Powiatu Oleckiego na 5-tą kadencję stanowiska dyrektora Ośrodka dotychczasowemu dyrektorowi, panu Arturowi Sobolewskiemu, powołanie na stanowisko wicedyrektora pani Agaty Obrębalskiej.

25-27 sierpnia 2016

Zdobycie wicemistrzostwa Europy w rzucie oszczepem, z wynikiem 40,06 m na III Mistrzostwach Europy Głuchych Juniorów w Lekkoatletyce w Kalsruhe (Niemcy) przez ucznia klasy III Gimnazjum Marcina Domela.

2016/2017

Zwiększenie liczby uczniów do 94, udział wychowanków wraz z młodzieżą Zespołu Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej im. Kardynała Prymasa Augusta Hlonda w Chorzowie i Istituto „Filippo Smaldone” w Rzymie w realizacji projektu Erasmus+ o temacie: „Homo sportivus” w Poroninie.

Boże Narodzenie 2016

„Świąteczna paczka” od Zjednoczenia Polek Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie w kwocie 16000, na wyposażenie pokoju zabaw dla dzieci, zakup 10 rowerów górskich i sfinansowanie pielgrzymki wychowanków do Lichenia, Torunia, Biskupina i Gietrzwałdu.

2017

Udział formacji tanecznej w 25 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i przedstawienie „Jasełek” w kościele pw. NMP Królowej Polski w Olecku.

lipiec 2017

Rozpoczęcie dwuletniego projektu RPWM.02.02.01-28-0109/16 „Równy start w przyszłość” o wartości 266.096,25 zł, doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i multimedialny (tablice interaktywne, laptopy, drukarki laserowe, oprogramowanie biurowe).

2017/2018

Nowy ustrój szkolny: wygaszenie gimnazjum i wprowadzenie 8-letniej szkoły podstawowej, zastąpienie zasadniczej szkoły zawodowej szkołą branżową I stopnia, wprowadzenie 5-letniego technikum i 2-letniej szkoły policealnej.

13 października 2017

Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 4 września 2017 r., na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty, odznaczenie  Srebrnym Krzyżem Zasługi pani Reginy Jakubowskiej,  Brązowym Krzyżem Zasługi dyrektora Ośrodka pana Artura Sobolewskiego; decyzją Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczono panią Dorotę Danielewicz.

Boże Narodzenie 2017

„Świąteczna paczka” od Zjednoczenia Polek Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie na  kwotę 7000, z przeznaczeniem na urządzenie placu zabaw.

13 stycznia 2018 w Ełku

Wystawienie Jasełek na spotkaniu opłatkowym Duszpasterstwa Niesłyszących Diecezji Ełckiej.

8 lutego 2018 w Olsztynie

Wyróżnienie w konkursie „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

20 kwietnia 2018

Otwarcie placu zabaw z certyfikowanymi urządzeniami do zabaw i rozwoju ruchowego.

5 czerwca 2018

Festyn z okazji 65-lecia powstania Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku i 10-lecia nadania placówce imienia św. Filipa Smaldone.

30 czerwca 2018

II Zjazd Absolwentów z okazji 65-lecia powstania Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku i 10-lecia nadania placówce imienia św. Filipa Smaldone.

od 29 czerwca do 1 lipca 2018

Udział dwóch uczniów placówki (Marcin Domel i Dawid Jankowski) w 13-osobowej reprezentacji Polski – na 4. Mistrzostwach Europy Głuchych Juniorów w Lekkoatletyce w Sofii (Bułgaria); zdobycie brązowego medalu w rzucie oszczepem przez ucznia klasy II branżowej szkoły I stopnia, Marcina Domela.

2 lipca 2018

Pożegnanie śp. Barbary Brzoska  nauczyciela języka angielskiego.

12 października 2018

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2018 roku odznaczenie Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę panią Marzannę Ryszkiewicz. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczono panią Beatę Domin.

od 8 do 11 listopada 2018

Obchody Jubileuszu 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Boże Narodzenie 2018

„Świąteczna paczka” od Zjednoczenia Polek Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie na zakup  urządzeń na siłownie plenerową w kwocie 7000 zł.

rok 2020

Trudny czas pandemii: zawieszenie zajęć stacjonarnych i organizacja nauczania zdalnego, wprowadzenie do metod pracy nowoczesnych rozwiązań – platform edukacyjnych, kontaktów on-line, realizacji lekcji przez platformę Teams.

sierpień 2021

Przekazanie podziękowań przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców oraz Samorząd Wychowanków, za 25-letni wkład pracy, dyrektorowi placówki, panu Arturowi Sobolewskiemu.

wrzesień 2021

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, powierzenie przez Zarząd Powiatu Oleckiego stanowiska dyrektora Ośrodka pani Dorocie Danielewicz, powołanie na stanowisko wicedyrektora pani Agaty Obrębalskiej.

listopad 2021

Zakończenie inwestycji „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku” o wartości ogólnej 789 850,00 zł

lipiec 2022

Wyznaczenie przez Matkę Generalną Kongregacji Sióstr Salezjanek Najświętszych Serc na kustosza relikwii Patrona Placówki pana Artura Sobolewskiego.