ul. Słowiańska 2, 19-400 Olecko
+48 87 520 30 62
sekretariat@oswg.olecko.pl

Deklaracja dostępności

Wstęp

 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej oswg.olecko.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021.11.26.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.11.26.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

 • część plików PDF nie jest dostępna cyfrowo (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów),
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR,
 • część opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, nie są onej jednak wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • dostępne są linki, których tytuł jest taki sam jak treść linku.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.07.15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Danielewicz, sekretariat@oswg.olecko.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 87 520 30 62. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku:
Parter budynku administracyjno-szkolnego jest częściowo dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową, dysponuje podjazdem od strony ulicy. Istnieje możliwość przywołania urzędnika poprzez skorzystanie z dzwonka zainstalowanego przy drzwiach lub nawiązanie kontaktu telefonicznego pod nr tel. +48 87 520 30 62.
Budynek nie jest wyposażony w windę. W każdej sprawie możliwe jest umówienie spotkania z klientem na parterze budynku szkoły.
Opis dostosowań:
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
Szkoła nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem po wcześniejszym ustaleniu z dyrekcją placówki. Ze względu na specyfikę terapii prowadzonych na terenie Ośrodka istnieje obowiązek poinformowania o obecności psa przewodnika.
Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online:
W placówce istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Kontakt dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu:
E-mail: sekretariat@oswg.olecko.pl
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.

 

Informacje dodatkowe

 

1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po stronie za pomocą klawisza TAB.

2. W prawym górnym rogu strony znajduje się ikona umożliwiająca zmianę sposobu wyświetlania strony. Można z jej pomocą:

 • ustawiać kontrast: odwrócone kolory, ciemny kontrast, lekki kontrast, brak kolorów;
 • podświetlać odnośniki;
 • powiększyć rozmiar tekstu: 4 stopnie;
 • zwiększyć odstępy między znakami: 3 stopnie;
 • zablokować animacje;
 • zastosować czcionki dostosowane dla osób z dysleksją;
 • zmienić kursor myszki na: duży kursor, maskę do czytania, wskaźnik do czytania;
 • ustawić odległość między wierszami tekstu: 3 stopnie;
 • wyrównać tekst: do lewej, do prawej, na środek, wyjustować.