ul. Słowiańska 2, 19-400 Olecko
+48 87 520 30 62
sekretariat@oswg.olecko.pl

Działania w projekcie

Rok szkolny 2022/2023

logo_projektu

Projekt „Poprawa infrastruktury edukacji ogólnokształcącej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku” w ramach Osi Priorytetowej 9 – „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”, Działania 9.3 – „Infrastruktura edukacyjna”, Poddziałania 9.3.4 – „Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 rozpoczął się w 2022 roku.

Głównym celem projektu jest unowocześnienie i doposażenie pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne do wspomagania kształcenia ogólnego, realizacji programów nauczania i terapii.

Beneficjentem projektu jest Powiat Olecki, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko, a realizatorem Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku.

Wykonaliśmy wszystkie założenia projektu w zakresie czterech zadań:

1. Zakupiliśmy nowoczesny sprzęt (2 monitory interaktywne) i pomoce dydaktyczne do pracowni biologicznej i językowej w Specjalnej Szkole Podstawowej nu 5 w Olecku.

Uczniowie mogą już korzystać z nowych  monitorów interaktywnych. Dodatkowym wsparciem jest oprogramowanie do nauczania języka angielskiego.

Pracownia biologiczna wzbogaciła się o piękne, duże pomoce dydaktyczne, które znacznie ułatwią naukę.

pracown4

2. Wyposażyliśmy pracownię integracji sensorycznej w nowe podwiesie z elementami do terapii. Od przyszłego roku szkolnego planujemy realizację cyklicznych zajęć wspomagających rozwój dzieci.
Terapia integracji sensorycznej jest niezbędna do prawidłowego rozwoju. Oddziałuje na wszystkie zmysły, które pozwalają doświadczać bodźców z otoczenia i reagować na nie.

sensoryka1

3. Stawiamy na ruch, dlatego zakupiliśmy nowe wyposażenie i sprzęt do realizacji zajęć sportowych i gimnastyki korekcyjnej. Na sali gimnastycznej zostały już zamontowane nowe drabinki, przyniesione materace, a piłki i pozostały sprzęt czekają na powrót z wakacji dzieci.

sala2

4.Sala doświadczania świata to nowa forma terapii, która pozwoli uczniom osiągać różne poziomy relaksacji, wzmocnić doznania czuciowe, doskonalić refleks lub koncentrację, a także będzie wpływać na ich rozwój psychofizyczny.

Zakupiliśmy dywany świetlne, zestawy kolorowych świateł, projektorów i kolumn wodnych, które w zaciemnionym pomieszczeniu, współgrając z muzyką pozwolą uczniom wyciszyć emocje.

sensoryka4

W nowym roku szkolnym będą prowadzone nowe zajęcia z wykorzystaniem zakupionych w projekcie pomocy.

Wierzymy, że nasze unowocześnione wyposażenie i wzbogacona oferta zajęć terapeutycznych wpłynie na równość szans edukacyjnych.