ul. Słowiańska 2, 19-400 Olecko
+48 87 520 30 62
sekretariat@oswg.olecko.pl

O nas

MISJA

WYCHOWANKOWIE

Placówka obejmuje opieką, wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzież z niepełnosprawnością:

słuchu

autyzmem i zespołem Aspergera

intelektualną w stopniu lekkim

intelektualną w stopniu umiarkowanym

sprzężoną

SZKOŁY

W Ośrodku funkcjonują:

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła I stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat z całodobową opieką

LOKALIZACJA I ORGANIZACJA

Placówka mieści się przy ul. Słowiańskiej 2, obejmując zasięgiem swego działania makroregion północno-wschodniej Polski.

Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Olecku, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny – Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Delegatura w Ełku.

Placówka dysponuje trzema, połączonymi ze sobą budynkami oraz ogrodzonym terenem, na którym znajduje się plac zabaw, siłownia plenerowa oraz boisko wielofunkcyjne.

OFERTA

Proces dydaktyczno-wychowawczy realizowany jest przez zespoloną działalność nauczycieli, wychowawców, pracowników administracyjno-obsługowych oraz rodziców.

Cele i zadania pracy wynikają z ogólnych zasad pedagogiki specjalnej i Konwencji o Prawach Dziecka.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków do samodzielnego udziału w życiu społecznym, w integracji ze środowiskiem. W tym celu, oprócz zajęć edukacyjnych wynikających ze szkolnych planów nauczania, realizujemy, ukierunkowane na specyficzne potrzeby dziecka, zajęcia rewalidacyjne.

Wszystkie zajęcia są realizowane przez wykwalifikowaną kadrę Ośrodka.

Naszym podopiecznym oferujemy:
  • całodobową opiekę w internacie,
  • dostęp do szerokiej gamy zajęć dodatkowych,
  • indywidualne podejście,
  • wsparcie w odkrywaniu własnych możliwości,
  • życzliwą atmosferę,
  • zajęcia w małych zespołach klasowych,
  • wsparcie logopedy, psychologa, pedagoga i terapeutów.