ul. Słowiańska 2, 19-400 Olecko
+48 87 520 30 62
sekretariat@oswg.olecko.pl

Rekrutacja

Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z wadami słuchu lub afazją, dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub umiarkowanym oraz dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Dzieci i młodzież przyjmuje się do Ośrodka na etap edukacyjny.

Warunkiem przyjęcia do placówki jest złożenie przez rodziców lub prawnych opiekunów kompletu wymaganych dokumentów.

Podczas rekrutacji nie obowiązuje rejonizacja, ale w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci z terenu Powiatu Oleckiego.

Czynności, jakie należy wykonać, aby dziecko mogło uczęszczać do naszego Ośrodka:

 1. Należy udać się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania starostwa powiatowego (jeżeli dziecko mieszka na terenie Powiatu Oleckiego, dokumenty składane są bezpośrednio w Starostwie w Olecku).
 2. W Starostwie należy złożyć:
  • wniosek o przyjęcie dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Filipa Smaldone w Olecku,
  • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Dokumenty wymagane przy przyjęciu ucznia do SOSW w Olecku
 1. Podstawę przyjęcia ucznia do Szkoły Podstawowej stanowi:
  • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną dla danego etapu edukacyjnego – pierwszy etap – klasy I-III, drugi etap – klasy IV-VIII,
  • skierowanie wydane przez Starostwo Powiatowe w Olecku.
 2. Podstawę przyjęcia ucznia do Branżowej Szkoły I Stopnia stanowi:
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną do szkoły ponadpodstawowej,
  • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki wybranego zawodu (skierowanie do lekarza wydaje sekretariat Ośrodka),
  • aktualna książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych (skierowanie do SANEPID-u wydaje sekretariat Ośrodka),
  • skierowanie wydane przez Starostwo Powiatowe w Olecku.
 3. Podstawę przyjęcia ucznia do Szkoły Przysposabiającej do Pracy stanowi:
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną do szkoły ponadpodstawowej (z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub niepełnosprawnościami sprzężonymi),
  • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w szkole przysposabiającej do pracy (skierowanie do lekarza wydaje sekretariat Ośrodka),
  • aktualną książeczkę zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych (skierowanie do SANEPID-u wydaje sekretariat Ośrodka),
  • skierowanie wydane przez Starostwo Powiatowe w Olecku.
 4. Podstawę przyjęcia wychowanka do internatu stanowi wypełnione podanie Rodzica/prawnego opiekuna.

Rekrutację do naszego Ośrodka prowadzimy przez cały rok, w zależności od posiadanych miejsc!

Zachęcamy do kontaktu z sekretariatem placówki – pomożemy skompletować wymagane dokumenty oraz załatwić wszelkie formalności związane z przyjęciem dziecka do szkoły. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny tel. 87 520 30 62 lub 87 520 30 63.

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o bezpośredni kontakt z Dyrekcją Ośrodka w celu ustalenia dodatkowych kwestii i szczegółów przyjęcia dziecka do placówki.

Dokumenty do pobrania