Aktualności

04 Lip
Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego nowy poczet sztandarowy przejął obowiązek reprezentowania placówki. Najlepsi uczniowie zostali nagrodzeni stypendiami oraz otrzymali świadectwa z wyróżnieniem. Odczytano listy gratulacyjne dla rodziców i pożegnano absolwentów Technikum Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3....

Program Wychowawczy

Spis treści Podstawy prawne Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Konwencja Praw Dziecka. Program polityki prorodzinnej państwa z dnia 17.11.1998r., rozdz. V:,. Wychowanie młodego pokolenia". Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z1998, nr 1, poz. 318). Karta Nauczyciela. Statut Ośrodka. Wstęp Wychowanie to jeden podstawowych wymiarów pracy każdego nauczyciela - wychowawcy, stanowiący integralną część...

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW

    PREAMBUŁA Nauczyciele Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku  w dokumencie wewnątrzszkolnego systemu oceniania określili warunki, które mają dopomóc każdemu z nich w procesie obiektywnego oceniania uczniów. Opracowany system oceniania, oparty na przyjętych wspólnie zasadach, ma pomóc nauczycielom i uczniom, a także...