Ruszyła rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Nie można wychowywać – nie kochając!
św. Filip Smaldone

Do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Filipa Smaldone przyjmowane są dzieci i młodzież niesłysząca, słabo słysząca, niepełnosprawna intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym, w wieku od 6 lat i młodzież do 24 roku życia.

Nauczanie odbywa się w komfortowych warunkach – jeżeli w klasie występują dwie niepełnosprawności, to liczba uczniów wynosi do 5 osób, a gdy występuje tylko jedna niepełnosprawność to maksymalnie liczba uczniów w klasie wynosi 8 osób. Każdemu dziecku (niezależnie od wieku) zespół nauczycieli opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny – dostosowany do potrzeb i możliwości ucznia.

Placówka udziela uczniom pomocy edukacyjno-wychowawczej, psychologicznej, logopedycznej, terapeutycznej, rewalidacyjnej i medycznej. Dla dzieci i młodzieży spoza terenu miasta Olecka, Ośrodek zapewnia bezpłatny internat
w pokojach 2-3 osobowych.

Nauczyciele swoją wiedzą, doświadczeniem i sercem wspierają uczniów procesie rozwoju intelektualnego i osobowościowego. Z uwagi na małą liczebność klas wykorzystuje się metody dostosowane do indywidualnych predyspozycji i potrzeb wychowanków. Placówka realizuje zadania:

 • edukacyjne (organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkołach zapewniający wszechstronny rozwój wychowanków i zdobywanie przez nich wiedzy ogólnej oraz przygotowanie do wykonywania zawodu),
 • wychowawcze (prowadzenie działalności wychowawczej w internacie w sposób zapewniający pełne przygotowanie do samodzielnego życia),
 • integracyjne (prowadzenie różnych form działalności, zmierzającej do łatwiejszej adaptacji wychowanków w środowisku ludzi niesłyszących oraz słyszących, współdziałanie ze środowiskiem rodziców, opiekunów),
 • profilaktyczne (realizacja programów przeciwdziałania i ochrony przed zagrożeniami przemocy, uzależnień i patologią społeczną),
 • terapeutyczne (prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych, logopedycznych),
 • opiekuńcze względem wychowanków (poprzez zapewnienie im w internacie całodobowej opieki gwarantującej bezpieczeństwo, zapewnienie całodziennego wyżywienia, zabezpieczenie opieki medycznej, organizowanie pomocy materialnej, umożliwienie rozwoju zainteresowań i talentów w zespołach zainteresowań) itp.

Wychowankowie Ośrodka otoczeni są opieką zdrowotną, zapewnia się całodzienną opiekę medyczną.

Regularnie prowadzone są zajęcia z zakresu profilaktyki, uczniowie uczestniczą w programach: „Propagowanie zdrowego stylu życia”, „Rozpoznawanie zagrożeń cywilizacyjnych- uzależnienia (alkoholizm, lekomania, narkotyki), sekty, subkultury”. Odbywają się zajęcia w ramach Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją; HIV i AIDS zagrożenia XXI wieku; zajęcia uświadamiające problem szkodliwego działania na organizm substancji psychoaktywnych – dopalacze; omawiane jest zagadnienie bulimii i anoreksji – objawy, przebieg i sposoby leczenia. Kształtuje się pozytywne postawy wobec racjonalnego odżywiania.

Podczas rewalidacji indywidualnej realizowane są zajęcia specjalistyczne z zakresu psychoterapii. Na warsztatach z psychologiem uczniowie uczą się sposobów radzenia z gniewem, złością, stresem; nieagresywnego wyrażania emocji negatywnych; wypracowują konstruktywne sposoby rozładowania napięć emocjonalnych, bez stosowania przemocy. Psycholog i kadra pedagogiczna udziela porad i pomocy uczniom oraz ich rodzicom w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z niewłaściwej oceny trudnych sytuacji i nieradzenia sobie w sytuacjach budowania relacji z innymi.

Masz problemy w nauce, w funkcjonowaniu w grupie, problemy zdrowotne – z nami masz szanse na sukces, gwarantujemy optymalne warunki rozwoju i pomoc wielu specjalistów!

Placówka realizuje kształcenie na kilku etapach edukacyjnych: szkoła podstawowa, branżowa szkoła I stopnia, szkoła przysposabiająca do pracy, technikum i szkoła policealna.

Pracownie szkolne wyposażone są w sprzęt specjalistyczny, pomoce i środki dydaktyczne niezbędne do realizacji treści programowych z zakresu przygotowania zawodowego. Na koniec edukacji w branżowej szkole I stopnia nasi uczniowie otrzymują uprawnienia do pracy w zawodach:

 • ogrodnik,
 • kucharz,
 • murarz-tynkarz,
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

W technikum:

 • technik informatyk,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych.

W szkole policealnej:

 • technik usług kosmetycznych,
 • technik informatyk.

Zajęcia z doradcą zawodowym realizuje się między innymi w formie konsultacji młodzieży z pracownikami Urzędu Pracy w zakresie orientacji zawodowej, rozpoznawania rynku pracy, określania predyspozycji zawodowych oraz możliwości rozwoju zawodowego.

Wymagana dokumentacja dla starających się o przyjęcie do szkół:

 • podanie,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • 3 fotografie,
 • karta zdrowia, szczepień lub książeczka zdrowia.

Placówce patronuje św. Filip Smaldone, który z wielkim zaangażowaniem służył pomocą dzieciom niepełnosprawnym w poznawaniu i rozumieniu świata. Idąc za jego przykładem, w placówce otwarto punkt konsultacyjny dla rodziców. Można porozmawiać ze specjalistami, poradzić się i podjąć odpowiednią decyzję co do dalszego kształcenia swojego dziecka.

Szanowni Państwo!

Rodzicielstwo jest trudnym zadaniem. Stwarza wiele obciążeń i dostarcza – oprócz licznych radości – także niemało stresu. Wiem, jak bardzo rodzice potrzebują wsparcia i pomocy przy wyborze odpowiedniej szkoły – Ośrodek umożliwia dzieciom (niebędącym jeszcze uczniami) uczestniczenie przez 2-3 dni w zajęciach szkolnych i zajęciach w internacie, bez jakichkolwiek opłat. Niech mi będzie wolno wyrazić nadzieję, że ta propozycja pomoże Państwu w wychowaniu dzieci na odpowiedzialnych i samodzielnych ludzi.