ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

14 Sie ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Znak sprawy: OSW.081.6.1.2017                                                                                Olecko, 11 sierpnia 2017 r.

 

Dotyczy: wyboru dostawcy na zapytanie cenowe nr OSW.081.6.1.2017 z dnia 31.07.2017 r. pn. dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz wyposażenia dydaktycznego na potrzeby projektu RÓWNY START W PRZYSZŁOŚĆ”.

 

  1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254 z późn. zm.) w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz wyposażenia dydaktycznego na potrzeby projektu RÓWNY START W PRZYSZŁOŚĆwspółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zawiadamiam o wyborze oferty najkorzystniejszej złożonej przez firmę AKTIN Sp. z o.o., ul. Grota-Roweckiego 38, 41-214 Sosnowiec. Łączna wartość brutto ofert wynosi 94 938,80 zł.

  1. NAZWY I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z PRZYZNANĄ OFERTOM PUNKTACJĄ:

 

CZĘŚĆ I – dostarczenie sprzętu komputerowego (VAT odwrócony)

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena oferty Łączna liczba punktów
1. AKTIN Sp. z o.o., ul. Grota-Roweckiego 38, 41-214 Sosnowiec 37 904,27 zł 100
2. G-SOFT Paweł Giełazis, Plac Wolności 15A, 19-400 Olecko 39 899,60 zł 95

 

CZĘŚĆ II – dostarczenie tablic interaktywnych

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena oferty Łączna liczba punktów
1. AKTIN Sp. z o.o., ul. Grota-Roweckiego 38, 41-214 Sosnowiec 37 342,19 zł 100
2. G-SOFT Paweł Giełazis, Plac Wolności 15A, 19-400 Olecko 39 000,00 zł 96

 

CZĘŚĆ III – dostarczenie sprzętu z 0% i 23% VAT

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena oferty Łączna liczba punktów
1. AKTIN Sp. z o.o., ul. Grota-Roweckiego 38, 41-214 Sosnowiec 8 622,48 zł 100
2. G-SOFT Paweł Giełazis, Plac Wolności 15A, 19-400 Olecko 9 440,00 zł 91

 

CZĘŚĆ IV – dostarczenie pozostałego sprzętu i oprogramowania

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena oferty Łączna liczba punktów
1. AKTIN Sp. z o.o., ul. Grota-Roweckiego 38, 41-214 Sosnowiec 11 069,86 zł 100
2. G-SOFT Paweł Giełazis, Plac Wolności 15A, 19-400 Olecko 12 404,00 zł 89

 

Uzasadnienie – Oferta nr 1 spełnia wszystkie warunki postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym nr OSW.081.6.1.2017 oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów.

 

Zamawiający

Artur Sobolewski

Dyrektor Ośrodka

 

Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego