Zaproszenie do składania ofert cenowych

31 Lip Zaproszenie do składania ofert cenowych

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych

im. św. F. Smaldone w Olecku

ul. Słowiańska 2, 19-400 Olecko

email: osw_gluchych_olecko@poczta.fm

tel. (87) 520 30 62

fax: (87) 520 30 63

e-mail: projekt.osw@wp.pl

 

 Znak sprawy: OSW.081.6.1.2017                                                                                                  Olecko, 31.07.2017 r.

 

 Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro NETTO

                 W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz wyposażenia dydaktycznego na potrzeby projektu RÓWNY START W PRZYSZŁOŚĆ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), ponieważ wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 tys. euro netto. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

1) komputery przenośne 30213100-6,

2) różny sprzęt komputerowy 30236000-2,

3) akcesoria komputerowe 30237200-1,

4) urządzenia sieciowe 32420000-3,

5) zestawy pakietów oprogramowania 48422000-2,

6) projektory 38652100-1.

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu i oprogramowania (dodatkowe parametry określono w załącznikach 1-4):
  • CZĘŚĆ I – dostarczenie sprzętu komputerowego (VAT odwrócony) – parametry i wzór oferty w załączniku nr 1:

a) Przenośny komputer z systemem operacyjnym typ I – 13 szt.

b) Przenośny komputer z systemem operacyjnym typ II – 6 szt.

  • CZĘŚĆ II – dostarczenie tablic interaktywnych – parametry i wzór oferty w załączniku nr 2:

a) Tablica interaktywna wraz z projektorem, nagłośnieniem oraz oprogramowaniem – 5 zestawów.

  • CZĘŚĆ III – dostarczenie sprzętu z 0% VAT – parametry i wzór oferty w załączniku nr 3:

a) Serwer plików NAS – 1 szt.,

b) Router – 1 szt.,

c) Kontroler WLAN – 1 szt.,

d) Drukarka laserowa – 5 szt.

e) Zasilacz UPS – 1 szt.

  • CZĘŚĆ IV – dostarczenie pozostałego sprzętu i oprogramowania – parametry i wzór oferty w załączniku nr 4:

a) Wózek mobilny do przechowywania laptopów – 1 szt.

b) Oprogramowanie – pakiet biurowy przeznaczony do komputerów typ I oraz typ II – 19 pakietów.

c) Projektor multimedialny – 1 szt.

d) Klimatyzator – 1 szt.

 

2. Zamówienie powyższego sprzętu i oprogramowania jest związane z prowadzoną działalnością dydaktyczną w Specjalnej Szkole Podstawowej nr 5 w Olecku.

3. Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt. 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z uwagi, iż powyższe urządzenia będą dostarczone dla placówki oświatowej, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 13-15 ww. ustawy, w CZĘŚCI III powinna być zastosowana stawka VAT 0%.

4. Opisy znajdujące się w załącznikach 1-4 zawierają minimalne wymagania odnośnie produktów objętych przedmiotem zamówienia co oznacza, że wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi.

5. Dostawa produktów objętych przedmiotem zamówienia nastąpi w dniach pracy zamawiającego, własnym staraniem wykonawcy i na koszt wykonawcy, w opakowaniach fabrycznych, bezzwrotnych.

6. Dostarczone produkty objęte przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych, dopuszczone do obrotu i stosowania, zgodne z wymaganiami określonymi w zapytaniu.

7. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

8. Formularz cenowy stanowi odzwierciedlenie wszelkich kosztów związanych z zamówieniem (w tym koszt transportu/dostawy do Zamawiającego, usługa montażu i instalacji sprzętu).

9. Każdy Wykonawca w ramach danej części może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą wszystkie elementy wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie
od wyniku postępowania.

11. Wykonawca składając ofertę oświadcza, iż posiada wymaganą wiedzę i doświadczenie w zakresie prawidłowej i zgodnej z przepisami oraz dostawy zamówienia, jego montażu i przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi. Wykonawca zobowiązuje się również do:

1) zapewnienia serwisu gwarancyjnego sprzętu komputerowego w miejscu jego użytkowania, tj. w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w Olecku przy ul. Słowiańskiej 2 (jeśli rodzaj uszkodzenia/usterki na to pozwoli). Zgłoszenia uszkodzeń/usterek dokonywane będą do punktów serwisowych Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną, w tym celu Wykonawca przed zawarciem umowy wskaże nr faksu oraz adres e-mail dostępny w godzinach pracy Zamawiającego (w dni robocze 8:00-15:00), zgłoszenia przesłane po godzinach pracy serwisu traktowane będą jak wysłane w najbliższym dniu roboczym o godzinie otwarcia punktu serwisowego,

2) podjęcia naprawy nie później niż w ciągu następnego dnia roboczego licząc od dnia otrzymania zgłoszenia i wykonania skutecznej naprawy najpóźniej w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia uszkodzenia/usterki do punktu serwisowego. Jeżeli naprawa sprzętu będzie trwała dłużej niż 3 dni robocze, okres gwarancji zostanie wydłużony o czas trwania naprawy. W przypadku, kiedy naprawa sprzętu będzie trwała dłużej niż 14 dni kalendarzowych lub gdy sprzęt będzie naprawiany więcej niż 3 razy, Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, o takich samych lub wyższych parametrach technicznych. Jeśli konieczne będzie usunięcie uszkodzenia/usterki poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca odbierze sprzęt z miejsca użytkowania i dostarczy go tam po naprawie  na własny koszt i ryzyko.

12. KRYTERIA OCENY OFERTY:

1) Pierwszym etapem badania oferty będzie sprawdzenie spełnienia wymogów formalnych – parametry produktów zaoferowanych do sprzedaży. Oferty, z których jakikolwiek produkt nie będzie spełniać minimalnego standardu opisanego w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.

2) Zamawiający dokona oceny ofert, spełniających wymogi formalne na podstawie następujących kryteriów: Zaproponowana cena – 100%. Ocena zaproponowanej ceny została przeliczona na punkty według wzoru – cena najniższa/ cenę badaną x 100.

13. Termin dostawy: do 21 dni od podpisania umowy.

14. Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do 7 sierpnia 2017 r. do godz. 14.30 na wzorze stanowiącym odpowiednio załącznik nr 1-4 zapytania.

15. Dopuszcza się złożenie oferty (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego):

1) w formie pisemnej na adres: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. F. Smaldone w Olecku ul. Słowiańska 2, 19-400 Olecko z dopiskiem „Oferta na dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz wyposażenia sal dydaktycznych na potrzeby projektu „Równy start w przyszłość”,

2) za pośrednictwem faksu na numer: (87) 520 30 63,

3) za pośrednictwem poczty elektronicznej – projekt.osw@wp.pl.

16. O wyniku i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje na stronie internetowej www.oswg.olecko.pl (zakładka przetargi) oraz na www.spolecko.bip.doc.pl (zakładka przetargi/zapytania ofertowe).

17. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości lub w części na każdym etapie bez podawania przyczyny.
  • Jeżeli Wykonawcy, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
  • Wybrany oferent zobowiązany będzie stawić się w siedzibie Zamawiającego w terminie i o godzinie przez niego określonej wraz z oryginałami wszystkich wymaganych dokumentów (np. licencje) w celu podpisania umowy. Informacja w tej sprawie zostanie przekazana drogą mailową na adres wskazany w ofercie z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
  • Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w pkt.3 będzie traktowane jako uchylenie się od zawarcia umowy.
  • Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu 507 756 086.


   ZAMAWIAJĄCY

                                                     Artur Sobolewski

Dyrektor Ośrodka

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – część I zamówienia

Załącznik nr 2 – część II zamówienia

Załącznik nr 3 – część III zamówienia

Załącznik nr 4 – część IV zamówienia

Załącznik nr 5 – wzór umowy

Zaproszenie do składania ofert