Misja i Statut Placówki

Misja Ośrodka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem.

Statut

Statut opracowany został w oparciu o następujące dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 roku
w sprawie ramowych statutów placówek publicznych ( Dz. U. Nr 52, poz. 466)

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 roku
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.)

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku
w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

8. Konwencja Praw Dziecka – ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991 roku ( Dz. U. Nr 120, poz. 526 i 527)
Rozdział I
Przepisy definiujące.

§ 1

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) Ośrodku – należy przez to rozumieć Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone,

2) szkole podstawowej – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Specjalną nr 5 funkcjonującą w Ośrodku,

3) gimnazjum – należy przez to rozumieć Gimnazjum Specjalne nr 3 funkcjonujące
w Ośrodku,

4) szkole ponad gimnazjalnej specjalnej – należy przez to rozumieć Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną nr 3, Technikum Specjalne, Szkołę Policealną Specjalna nr 3,

5) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty ( Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329, z późn. zm.),

6) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Ośrodka,

7) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Wychowanków i Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Ośrodku,

8) uczniach (wychowankach) i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów szkół funkcjonujących w Ośrodku oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów,

9) pracownikach pedagogicznych – należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych, psychologa, logopedy, bibliotekarza,

10) organie prowadzącym Ośrodek – należy przez to rozumieć Powiat Olecki,

11) organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem – należy przez to rozumieć Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie.

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego,
w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego, jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.
Rozdział II
Zadania i nazwa.

§ 2

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku jest publiczną, regionalną placówką dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania. Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży
z wadami słuchu lub z afazją, dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym które ze względu na stopień zaburzeń komunikacji językowej
i intelektualnej wymagają zastosowania w edukacji zasad i metod surdopedagogiki
i oligofrenopedagogiki w warunkach szkolnictwa specjalnego

§ 3

Siedziba Ośrodka znajduje się w Olecku, ul. Słowiańska 2

§ 4
Ośrodek jest bezpośrednim kontynuatorem tradycji szkoły podstawowej dla głuchych
w Olecku z tymczasową siedzibą w Suwałkach przy ul. Kamedulskiej 16 uruchomionej
1 stycznia 1953 roku.

§ 5

1. Ustalona nazwa „Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku” używana jest przez Ośrodek zasadniczo w pełnym brzmieniu.

2. Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy „OSW dla Dzieci Głuchych w Olecku”.

3. Na tablicy urzędowej, sztandarze, pieczęciach i dokumentach opuszcza się wyraz „specjalny” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności.

4. W nazwach szkół wchodzących w skład Ośrodka, umieszczanych na legitymacjach
i świadectwach uczniów i słuchaczy, opuszcza się wyraz „specjalna” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności.

§ 6

Ośrodek ma własny sztandar i ceremoniał.

§ 7

1. Do Ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzież niesłysząca i słabo słysząca, zakwalifikowane do kształcenia specjalnego w oparciu o odrębne przepisy.

2. Dzieci i młodzież przyjmuje się do Ośrodka na etap edukacyjny.

3. W Ośrodku mogą przebywać dzieci i młodzież do ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nich 23 lat, które z powodu swojej niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły w miejscu zamieszkania.

4. W Ośrodku mogą przebywać dzieci i młodzież do ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż:

1)do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowego, w którym uczeń kończy 18 rok życia w przypadku szkoły podstawowej, 21 rok życia w przypadku gimnazjum, 24 rok życia w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej

5. Do Ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym, zakwalifikowane do kształcenia specjalnego w oparciu
o odrębne przepisy.

6. Do Ośrodka przyjmowane są również dzieci i młodzież ze sprzężoną niepełnosprawnością, z których jedną jest niesłyszenie lub słabo słyszenie lub afazja.

7. W skład Ośrodka wchodzą:

1) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 5,

2) Gimnazjum Specjalne nr 3,

3) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,

4) Technikum Specjalne nr 3,

5) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 3,

6) Szkoła Policealna Specjalna nr 3.

8. Ośrodek zapewnia możliwość korzystania z:

1) pomieszczeń do nauki,

2) pracowni szkolnych do praktycznej nauki zawodu,

3) pomieszczeń do spania i pomieszczeń sanitarnych,

4) pomieszczeń do prowadzenia zajęć wychowawczych,

5) biblioteki,

6) stołówki,

7) gabinetów specjalistycznych i szpitalików,

8) sali gimnastycznej,

9) siłowni,

10) pomieszczeń administracyjno-biurowych,

11) terenów rekreacyjnych i sportowych,

12) klubu młodzieżowego,

13) i innych.

9. Ośrodek jest czynny całą dobę we wszystkie dni tygodnia i w zależności od potrzeb przez cały rok szkolny z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, wakacji i ferii szkolnych.

10. Szkoły są czynne w okresie nauki szkolnej.

11. W szkole podstawowej, ze względu na warunki demograficzne, może być organizowane nauczanie w klasach łączonych, zgodnie z odrębnymi przepisami.

12. Ośrodek świadczy na rzecz wychowanków opiekę częściową zapewniającą w okresie nauki szkolnej całodobową opiekę, warunki do nauki i wychowania oraz możliwości realizacji celów rewalidacyjnych.

13. Za zgodą organu prowadzącego, Ośrodek może również prowadzić działalność w okresie zimowej i wiosennej przerwy świątecznej oraz w okresie ferii szkolnych.

14. Podstawową formą organizacyjną Ośrodka jest grupa wychowawcza. Liczba wychowanków w grupie odpowiada ilości uczniów w oddziale szkolnym. Grupy wychowawcze tworzą internat.

15. Do szkół znajdujących się w Ośrodku mogą uczęszczać również dzieci i młodzież niemieszkająca w internacie Ośrodka. Tym dzieciom i młodzieży przysługuje status i wszelkie prawa wychowanków Ośrodka, z wyjątkiem praw przysługujących z tytułu zamieszkania w internacie.

16. Ośrodek prowadzi bibliotekę szkolną.

1) Biblioteka jest pracownią szkolną, służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2) Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do ich zbiorów przed, podczas i po zakończeniu zajęć edukacyjnych zgodnie z harmonogramem pracy ustalonym przez Dyrektora Ośrodka.

3) Biblioteka prowadzi działalność w oparciu o regulamin pracy biblioteki.

4) Dyrektor ośrodka sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez:

– właściwą obsadę personalną,

–  odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę,

– realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej,

–  zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki,

–  inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej,

–  stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza”.

5) Zadania biblioteki:

– gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

– obsługa użytkowników: głównie udostępnianie książek i źródeł informacji uczniom,  nauczycielom, innym pracownikom szkoły oraz rodzicom,

– gromadzenie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

– rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, zainteresowań uczniów,

– przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji,

– umożliwienie uczniom dostępu do Internetu,

– wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

– udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym,

–  przygotowuje uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa.

6) Zadania nauczyciela bibliotekarza:

– gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami ośrodka,

– udostępnianie zbiorów uczniom, nauczycielom, opiekunom,

– dostosowanie form i treści pracy do poziomu intelektualnego uczniów,

– rozmowy z czytelnikami o książkach,

– poradnictwo w wyborach czytelniczych,

– udzielanie informacji bibliotecznej, bibliograficznej, źródłowej,

– prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego,

– informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów i analiza czytelnictwa;

– propagowanie czytelnictwa,

– dobra znajomość zbiorów i potrzeb czytelniczych,

– organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową
i społeczną poprzez:

  1.  dobranocki z książką w internacie, konkursy czytelnicze,
  2.  wystawy książek, prac artystycznych
  3.  przedstawienia, inscenizacje,
  4.  spotkania autorskie,
  5.  gazetki tematyczne,
  6.  zajęcia czytelnicze,
  7.  udział w konkursach, ogólnopolskich akcjach promujących czytelnictwo”.

 

7)  Zasady współpracy biblioteki z uczniami:

udostępnianie książek i innych materiałów bibliotecznych,

– udzielanie informacji bibliotecznych,

–  poznawanie i rozwijanie zainteresowań i potrzeb czytelniczych uczniów poprzez indywidualne rozmowy, ankiety,

– inspirowanie czytelnictwa poprzez organizowanie wystaw, zajęć czytelniczych, zabaw;

–  propagowanie czytelnictwa,

–  zachęcanie uczniów do świadomego doboru lektury,

– korzystanie przez uczniów ze zbiorów w czytelni,

– pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów w doborze tekstów literackich,

–  przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji oraz z innych bibliotek,

– wdrażanie uczniów do poszanowania książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych,

– systematyczne wzbogacanie zbiorów biblioteki pod kątem potrzeb
i zainteresowań czytelniczych uczniów”.

8) Zasady współpracy biblioteki z nauczycielami:

–  współdziałanie z nauczycielami w tworzeniu warsztatu informacyjnego biblioteki,

– wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli,

– udostępnianie nauczycielom książek i innych źródeł informacji,

–  poznanie przez nauczycieli zawartości zbiorów biblioteki z nauczanego przedmiotu,

–  pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań dydaktyczno-wychowawczych,

–  informowanie nauczycieli i wychowawców o czytelnictwie uczniów: analiza czytelnictwa klas,

–  współdziałanie z nauczycielami w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki”.

9) Zasady współpracy z rodzicami i instytucjami wychowania równoległego.

– poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie,

– informowanie rodziców o czytelnictwie uczniów, udziałach w konkursach,

– organizowanie, w miarę możliwości, wycieczek do bibliotek różnych sieci
i ośrodków informacji,

– włączenie się w ogólnopolskie akcje promujące czytelnictwo,

– zachęcanie uczniów do udziału w imprezach czytelniczych organizowanych przez inne biblioteki w powiecie oleckim”.

§ 8

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, Ośrodek dysponuje stołówką.

2. Korzystanie z posiłków w stołówce jest odpłatne.

3. Warunki korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala Dyrektor Ośrodka w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

4. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 3:

1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny,

2) w uzasadnionych przypadkach losowych.

5. Organ prowadzący Ośrodek może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 4, Dyrektora Ośrodka.

§ 9

Głównym zadaniem Ośrodka jest zapewnienie wychowankom takiego poziomu przygotowania ogólnego, zawodowego i społecznego, aby byli oni zdolni do samodzielnej egzystencji w rodzinie, środowisku i społeczeństwie, w którym przyjdzie im żyć, jako dorosłym osobom. Ośrodek realizuje zadania w szczególności wychowawcze, edukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne, w tym wynikające z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych realizowanych z wychowankami. Powyższe zadania są realizowane zgodnie z zasadami pedagogiki specjalnej przy wykorzystaniu metod surdopedagogiki
i oligofrenopedagogiki dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych wychowanków, a w szczególności poprzez:

1) organizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkołach Ośrodka w sposób zapewniający wszechstronny rozwój wychowanków i zdobywanie przez nich wiedzy ogólnej na poziomie założonym w podstawie programowej,

2) przygotowanie do wykonywania zawodu,

3) prowadzenie działalności wychowawczej w internacie w sposób zapewniający pełne przygotowanie do samodzielnego życia,

4) prowadzenie różnych form działalności integracyjnej, zmierzającej do łatwiejszej adaptacji wychowanków w środowisku ludzi niesłyszących oraz słyszących,

5) współpracę ze środowiskiem rodziców (prawnych opiekunów) wychowanków,

6) współpracę ze środowiskiem lokalnym,

7) realizowanie programów przeciwdziałania i ochronę przed przemocą, uzależnieniami i patologią społeczną i innych.

§ 10

Szczegółowe cele Ośrodka, w tym wynikające z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych:

1. Pełnienie funkcji opiekuńczej poprzez:

a) zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami gwarantującej bezpieczeństwo,

b) zapewnienie całodziennego wyżywienia – ilościowo i jakościowo dostosowanego do wieku wychowanków,

c) wyrabianie nawyków dotyczących higieny osobistej i otoczenia wychowanków.

2. Maksymalne usprawnienie zaburzonych funkcji psychofizycznych poprzez:

a) prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych,

b) prowadzenie zajęć rewalidacyjnych na lekcjach w szkole i podczas zajęć wychowawczych,

c) opracowanie i realizację indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych przez nauczycieli ze szkoły i wychowawców internatu.

3. Realizowanie podstawy programowej dostosowując ją do możliwości psychorozwojowych uczniów.

4. Realizowanie pracy wychowawczej Ośrodka zgodnie z programem wychowawczym
i profilaktycznym.

5. Udzielanie wychowankom pomocy pedagogicznej, rewalidacyjnej i resocjalizacyjnej oraz organizowanie specjalistycznej opieki psychologiczno-pedagogicznej, zdrowotnej, materialnej poprzez:

a) dokładne analizowanie sytuacji bytowej wychowanków,

b) rozpatrywanie zachowań wychowanków stwarzających problemy wychowawcze podczas posiedzeń zespołu wychowawczego,

c) organizowanie zajęć specjalistycznych z zakresu socjoterapii, psychoterapii i innych,

d) współpracę z poradniami pedagogiczno-psychologicznymi,

e) organizowanie pomocy materialnej poprzez współpracę z fundacjami, MOPS, GOPS, PCPR, MOPR i innymi,

f) organizowanie dożywiania uczniów,

g) zabezpieczenie opieki medycznej.

6. Umożliwienie rozwoju zainteresowań i talentów wychowanków poprzez organizowanie zespołów zainteresowań (SKS, zajęcia na basenie, koło plastyczne, koło taneczne, kolo gastronomiczne i innych).

7. Prowadzenie różnych form działalności integracyjnej, zmierzających do łatwiejszej adaptacji uczniów w środowisku.

8. Przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej w określonych zawodach.

9. Umożliwienie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej poprzez:

a) wprowadzenie ceremoniału Ośrodka (sztandar i obrzędowość),

b) organizację okolicznościowych imprez, a także realizację tej tematyki w trakcie zajęć edukacyjnych i wychowawczych,

c) organizowanie za zgodą rodziców lekcji religii w szkole,

d) umożliwienie na wniosek rodziców udziału dzieci w mszach świętych, rekolekcjach i innych obrzędach religijnych.

§ 11

1. Do realizacji zadań określonych w § 10 Ośrodek prowadzi:

1) szkołę podstawową specjalną,

2) gimnazjum specjalne,

3) szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,

4) zasadniczą szkołę zawodową specjalną; wybór kształconego zawodu uzależniony jest od naboru i potrzeb uczniów,

5) technikum specjalne kształcące w zawodach:

a) technik informatyk,

b) technik żywienia i usług gastronomicznych,

6) szkołę policealną specjalną,

7) internat dla wychowanków

Wyżej wymienione jednostki funkcjonują zgodnie z niniejszym Statutem.

§ 12

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkół są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne,

2) zajęcia rewalidacyjne,

3) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

4) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

2. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt. 3 i 4 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.

§ 13

1. Organizację szkół i placówek działających w Ośrodku określają odrębne Regulaminy.

2. Kierunki kształcenia zawodowego mogą być modyfikowane zgodnie z potrzebami wychowanków oraz przepisami ustawy.

3. W Ośrodku mogą być uruchomione, w miarę potrzeb, klasy przysposabiające do pracy zawodowej. Zasady uruchamiania tych klas określają odrębne przepisy.

4. Praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza w Ośrodku odbywa się:

1) na terenie placówki w szkołach,

2) w grupach wychowawczych w internacie,

3) na zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez surdopedagogów, psychologa, logopedę i innych specjalistów,

4) w systemie nauczania indywidualnego,

5) w szkołach poza placówką,

6) w zakładach pracy,

7) w systemie tzw. zielonych szkół oraz innych formach takich jak: turnusy rehabilitacyjne, itp.,

8) na zajęciach sportowych,

9) wycieczkach jednodniowych i kilkudniowych, również zagranicznych,

10) i innych.

5. Zasady organizacji nauki w zakładach pracy określają odrębne przepisy.

6. Ośrodek może współpracować z różnymi instytucjami, organami państwowymi, klubami, organizacjami pozarządowymi krajowymi i międzynarodowymi.

7. W Ośrodku mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Ośrodka.

8. Dyrektor Ośrodka, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, wyraża zgodę na działalność stowarzyszenia lub innej organizacji w Ośrodku.

§ 14

1. Uczniowie gimnazjum od 1 grudnia 2010 roku biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

3. Projekt edukacyjny może dotyczyć treści nauczania określonych w podstawie programowej lub wykraczać poza te treści, może też mieć charakter interdyscyplinarny.

4. Projekt edukacyjny realizowany jest przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela
i obejmuje następujące działania:

1) wybranie tematu projektu,

2) określenie celów projektu,

3) zaplanowanie etapów realizacji projektu,

4) wykonanie zaplanowanych działań,

5) publiczne przedstawienie rezultatów projektu.

5. Do realizacji projektu w danym roku szkolnym przystępują uczniowie klasy drugiej.

6. Grupa uczniów realizujących zadania projektu liczy od 3 do 6 osób. W skład grupy mogą wchodzić uczniowie jednej klasy lub różnych klas.

7. Uczniowie mogą przystąpić do realizacji zadań kilku projektów za zgodą opiekunów.

8. Uczeń może w trakcie realizacji projektu edukacyjnego zmienić grupę lub temat za zgodą opiekunów.

9. Realizacja zadań projektu trwa nie dłużej niż 3 miesiące.

10. Wychowawca klasy, na początku roku szkolnego, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu.

11. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

12. Uczeń, który przy ustalaniu oceny z zachowania w kategorii 1: „Stosunek do obowiązków szkolnych” otrzyma 0 lub 1 punkt z realizacji projektu edukacyjnego, nie uzyskuje wpisu o przystąpieniu do projektu na świadectwie ukończenia gimnazjum.

13. Ocena zachowania ucznia na świadectwie ukończenia gimnazjum uwzględnia udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

14. Warunki realizacji projektu edukacyjnego, a w szczególności:

1) wybór i zgłoszenie tematów projektów,

2) wybór i ogłoszenie opiekunów,

3) wzór karty projektu,

4) sposób prezentacji i kryteria oceny,

5) sposób dokumentowania projektu,

6) regulamin projektu edukacyjnego,

określa wicedyrektor ośrodka w porozumieniu z radą pedagogiczną.

15. Dyrektor Ośrodka może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadku długotrwałej choroby lub realizacji nauczania indywidualnego, uniemożliwiającego udział ucznia w realizacji projektu.

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15 na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale w projekcie edukacyjnym, wpisuje się „zwolniona” lub „zwolniony”.
Rozdział III
Organy Ośrodka.

§ 15

1. Zadania i kompetencje organu prowadzącego Ośrodek oraz organu sprawującego nad Ośrodkiem nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością Ośrodka w sprawach administracyjnych i finansowych, określają odrębne przepisy.

2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą ingerować w działalność Ośrodka wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.

§ 16

1. Organami Ośrodka są:

1) Dyrektor Ośrodka,

2) Rada Pedagogiczna Ośrodka,

3) Rada Rodziców,

4) Samorząd Wychowanków Ośrodka.

§ 17

1. Do właściwości Dyrektora należy w szczególności:

1) W zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową jednostek organizacyjnych funkcjonujących w Ośrodku:

a) przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

b) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkół, przenoszenia ich do innych klas, oddziałów, grup wychowawczych,

c) występowanie do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

d) sprawowanie nadzoru pedagogicznego – na zasadach określonych
w odrębnych przepisach,

e) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych
w odrębnych przepisach,

f) organizowanie warunków do prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka.

2) w zakresie spraw organizacyjnych:

a) przygotowanie projektów planów pracy Ośrodka,

b) opracowywanie arkusza organizacji Ośrodka,

c) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć.

3) w zakresie spraw finansowych:

a) opracowywanie planu finansowego Ośrodka,

b) przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej,

c) realizowanie planu finansowego, poprzez dysponowanie określonymi
w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej.

4) w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych oraz biurowych:

a) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą Ośrodka,

b) organizowanie wyposażenia Ośrodka w środki dydaktyczne i inny niezbędny sprzęt,

c) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,

d) organizowanie przeglądu technicznego obiektów Ośrodka oraz prac konserwacyjno-remontowych,

e) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku Ośrodka.

5) w zakresie spraw porządkowych, bhp i innych:

a) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w Ośrodku porządku oraz dbałość o czystość i estetykę Ośrodka,

c) wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony.

§ 18

Dyrektor – poza przypadkami podejmowania czynności prawnych z podmiotami, o których mowa w § 16, w szczególności:

1) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż raz w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Ośrodka,

2) składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdanie z realizacji planów pracy Ośrodka,

3) udziela Radzie Rodziców informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej Ośrodka,

4) Dyrektor Ośrodka podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, szkolne zestawy programów nauczania i szkolne zestawy podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,

5) Dyrektor Ośrodka tworzy zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora Ośrodka.

§ 19

1. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Ośrodek.

2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

§ 20
1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Ośrodku nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;

1) decyduje o zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Ośrodka,

2) decyduje o przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Ośrodka,

3) decyduje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Ośrodka,

4) określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników Ośrodka, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,

5) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami.

§ 21

Dyrektor jest przedstawicielem Ośrodka na zewnątrz.

§ 22

1. Dyrektor jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

2. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają postanowienia Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej Ośrodka.

§ 23

W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i organami Samorządu Wychowanków.
§ 24

1. W Ośrodku działa wspólna dla wszystkich typów szkół oraz internatu wchodzących
w skład Ośrodka, Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Ośrodka
w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania
i opieki.

2. Rada Pedagogiczna Ośrodka w sprawach dotyczących poszczególnych jednostek organizacyjnych może działać w zespołach.

3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Ośrodku.

4. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

5. Przewodniczący Rady Pedagogicznej prowadzi i przygotowuje zebrania oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej.

6. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane także na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę lub internat, albo, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

7. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji
i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę bieżących potrzeb.

8. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.

9. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkół i internatu,

2) uchwalanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów,

3) uchwalanie szkolnego programu wychowawczego i profilaktycznego po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Wychowanków,

4) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji,

5) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji oraz eksperymentów pedagogicznych i programowych,

6) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Ośrodka,

7) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy wychowanków.

10. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy opiniowanie:

1) organizacji pracy Ośrodka, w tym tygodniowego rozkładu zajęć,

2) projektu planu finansowego Ośrodka,

3) propozycji Dyrektora Ośrodka w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

4) wniosków Dyrektora Ośrodka dotyczących organizacji pracy Ośrodka,

5) propozycji Dyrektora Ośrodka w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora
i innych stanowisk kierowniczych utworzonych w Ośrodku,

6) wniosków Dyrektora Ośrodka o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród
i innych wyróżnień.

11. Rada Pedagogiczna dokonuje zmian w statucie Ośrodka i regulaminach poszczególnych szkół, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

12. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

13. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego szkoły.

14. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, a także nauczycieli, wychowawców i innych pracowników Ośrodka.

15. Wszystkie posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.

§ 25

1. W ramach realizacji zadań, Rada Pedagogiczna w szczególności:

1) uchwala i nowelizuje Statut,

2) występuje z odwołaniem od decyzji kuratora oświaty w sprawie uchylenia Statutu albo niektórych jego postanowień (art. 60 ust. 3 ustawy).

§ 26

1. W Ośrodku działa Samorząd Wychowanków, który tworzą wszyscy uczniowie szkół Ośrodka.

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Wychowanków określa regulamin uchwalany przez ogół wychowanków w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Ośrodka.

3. Organy Samorządu Wychowanków są jedynymi reprezentantami ogółu wychowanków Ośrodka.

4. Samorząd Wychowanków może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Ośrodka wnioski i opinie we wszystkich sprawach Ośrodka, a w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw wychowanków, takich jak:

1) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce,

2) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Wychowanków.

5. Przewodniczący Samorządu Wychowanków może być zapraszany na posiedzenia Rady Pedagogicznej celem przedstawienia opinii i wniosków wychowanków dotyczących organizacji pracy Ośrodka.

6. Uzupełniające wybory do Samorządu Wychowanków mogą odbywać się w każdym roku nauki.

7. Samorząd Wychowanków zobowiązany jest do współpracy ze wszystkimi organami Ośrodka w zakresie przestrzegania norm współżycia, regulaminów placówek oraz zapobiegania patologiom wśród wychowanków.

§ 27

Działające w Ośrodku organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.

§ 28

1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, organu kolegialnego Samorządu Wychowanków, jeżeli uchwała jest niezgodna
z przepisami prawa – wyznaczając termin na wyeliminowanie stwierdzonych uchybień.

2. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w sprawach wymienionych w art. 34a ust. 1 ustawy – także organ prowadzący Ośrodek.

3. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, uchwała traci moc w zakresie objętym ingerencją Dyrektora.

§ 29

Sposób postępowania w sprawie wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej określa art. 41 ust. 3 ustawy.
§ 30

1. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w Ośrodku organami oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy do Dyrektora.

2. Przepis § 28 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 31

Trybu, o którym mowa w przepisach poprzedzających, nie stosuje się do postępowań uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach:

1) odpowiedzialności dyscyplinarnej,

2) odpowiedzialności porządkowej,

3) sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy.

§ 32

1. W Ośrodku powołuje się następujące stanowiska kierownicze:

1) Dyrektor Ośrodka,

2) Wicedyrektor Ośrodka.

2. Ilość wicedyrektorów określają odrębne przepisy.

3. Do zadań Wicedyrektora Ośrodka w zakresie nadzoru nad szkołami należy:

1) Realizacja obowiązków i uprawnień zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, ze Statutem Ośrodka oraz zarządzeniami Dyrektora Ośrodka,
a szczególności:

a) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą podległej placówki,

b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego we wskazanym przez Dyrektora obszarze,

c) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego,

d) realizacja uchwał Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej podjętych
w ramach ich kompetencji stanowiących,

e) występowanie z wnioskami do Dyrektora Ośrodka w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły objętych nadzorem pedagogicznym.
2) przygotowanie projektu pracy dydaktyczno-wychowawczej i rewalidacyjnej we wskazanym przez Dyrektora na dany rok szkolny obszarze,

3) kierowanie i nadzór nad prawidłowością dokumentacji pracy nauczycieli powierzonych przez dyrektora na dany rok szkolny,

4) organizowanie pracy zespołów samokształceniowych, inspirowanie procesu doskonalenia zawodowego,

5) inspirowanie i koordynacja tworzenia programów autorskich,

6) organizacja współpracy z rodzicami,

7) współdziałanie z dyrektorem w zakresie realizacji jednolitego procesu dydaktyczno-wychowawczego,

8) prawidłowa gospodarka sprzętem i mieniem szkół,

9) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym wymiarze godzin,

10) dbałość o właściwe wykorzystanie pomieszczeń szkół zgodnie z warunkami BHP, ich wystrój, estetykę i ład na powierzonym terenie,

11) wykonywanie zadań doraźnie zleconych, w tym zastępstwo za nieobecnego Dyrektora Ośrodka.

4. Zakres uprawnień:

1) przeprowadzenie kontroli dokumentacji:

a) pracy nauczyciela,

b) zespołów samokształceniowych

c) współpracy z rodzicami,

d) badanie wyników nauczania,

e) gospodarki sprzętem szkół.

2) hospitowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych prowadzonych przez podległych nauczycieli,

3) podpisywanie zarządzeń w księdze zarządzeń i protokołów,

4) wydawanie, po uzgodnieniu z Dyrektorem Ośrodka, zarządzeń wewnętrznych dotyczących pracy szkół,

5) opisywanie dowodów księgowych dotyczących działalności szkół,

6) prowadzenie korespondencji dotyczącej funkcjonowania szkół po uzgodnieniu z Dyrektorem Ośrodka,

7) prowadzenie kontroli pracy pracowników obsługi zatrudnionych w jednostce dydaktycznej.

5. Zakres odpowiedzialności:

1) Wicedyrektor Ośrodka jest odpowiedzialny za:

a) poziom i wyniki zajęć dydaktycznych,

b) tworzenie programów autorskich,

c) terminowe i prawidłowe przygotowanie projektu organizacyjnego szkół,

d) opracowanie, zgodnie z wytycznymi, rocznego planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

e) prawidłową realizację procesu dydaktyczno-wychowawczego,

f) terminowe opracowanie tygodniowego planu zajęć dydaktyczno-wychowawczego,

g) zapewnienie bezpieczeństwa w czasie zajęć i przerw międzylekcyjnych oraz przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ.,

h) prawidłowe zabezpieczenie i racjonalną gospodarkę sprzętem i mieniem szkół,

i) przydział, rozliczanie i kontrola wykonywania przydzielonych godzin ponadwymiarowych,

j) przestrzeganie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej.

6. Do zadań Wicedyrektora w zakresie nadzoru nad procesem wychowania należy:

1) organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej i rewalidacyjnej:

a) planowanie, organizowanie i kierowanie pracą dydaktyczno-wychowawczą w internacie,

b) określenie głównych kierunków rewalidacyjnych,

c) analizowanie okresowych planów pracy wychowawczej,

d) nadzór pedagogiczny nad całokształtem procesu wychowawczego, w tym hospitowanie wszystkich typów zajęć prowadzonych przez wychowawców,

e) omawianie z wychowawcami swoich spostrzeżeń i udzielanie im rad i zaleceń,

f) zwracanie szczególnej uwagi na metody i formy pracy rewalidacyjnej dziecka,

g) zapewnienie wychowankom właściwych warunków do nauki,

h) czuwanie nad właściwą współpracą wychowawców z nauczycielami.

2) organizacja życia internatowego:

a) ustalanie tygodniowego planu zajęć w internacie,

b) czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny pracy przez wszystkich pracowników zatrudnionych w internacie,

c) organizowanie zastępstw za nieobecnych w pracy wychowawców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy i prowadzenie obowiązującej w tym zakresie dokumentacji,

d) organizowanie środowiska społecznego wychowanków poprzez prawidłowe stosowanie regulaminów i przepisów porządkowych, tworzenie właściwej atmosfery wychowawczej, bezpośredniej opieki nad Samorządem i jego sekcjami, podtrzymywanie dobrych tradycji internatu oraz zwyczajów przyjętych w poszczególnych grupach,

e) bezpośrednie oddziaływanie wychowawcze na młodzież poprzez indywidualny kontakt i rozmowy, eliminowanie niewłaściwych zachowań i postaw, udzielanie odpowiednich rad i wskazówek,

f) współpraca z pielęgniarką szkolną,

g) zapewnienie opieki nad dziećmi chorymi, ścisła współpraca z ich prawnymi opiekunami,

h) przestrzeganie przepisów w sprawie zapobiegania chorobom zakaźnym,

i) zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom na terenie internatu,

j) zapewnienie warunków utrzymania właściwej higieny osobistej wychowanków,

k) troska o czystość i estetyczny wygląd pomieszczeń internatowych oraz otoczenia internatu,

l) zagospodarowanie budynku internatowego, utrzymanie budynku i jego otoczenia w należytym stanie,

m) właściwe zabezpieczenie inwentarza i urządzeń gospodarczych,

n) planowe uzupełnienie wyposażenia internatu w sprzęt, urządzenia gospodarcze, pomoce naukowe,

o) prowadzenie i przechowywanie obowiązkowej dokumentacji.

3) bieżące informowanie Dyrektora Ośrodka o sprawach dotyczących internatu.

7. Zakres uprawnień Wicedyrektora do spraw wychowania:

1) przeprowadzanie kontroli dokumentacji:

a) pracy wychowawców,

b) zespołów samokształcących,

c) współpracy z rodzicami,

d) prowadzenie okresowej oceny wychowanków,

e) organizacji młodzieżowych,

f) gospodarki sprzętem internatu.

2) hospitacje zajęć obejmujących pracę dydaktyczno-wychowawczą internatu,

3) podpisywanie zarządzeń w księdze zarządzeń i protokołów,

4) wydawanie po uzgodnieniu z Dyrektorem Ośrodka zarządzeń wewnętrznych dotyczących pracy internatu,

5) opisywanie dowodów księgowych dotyczących działalności internatu,

6) prowadzenie korespondencji dotyczącej opieki nad wychowankami internatu, po uzgodnieniu z Dyrektorem Ośrodka,

7) prowadzenie kontroli pracy pracowników obsługi zatrudnionych w jednostce dydaktycznej.

8. Zakres odpowiedzialności:

1) Wicedyrektor do spraw wychowania odpowiedzialny jest za:

a) poziom i wyniki zajęć opiekuńczo-wychowawczych,

b) tworzenie programów autorskich,

c) terminowe i prawidłowe przygotowanie projektu organizacyjnego internatu,

d) opracowanie, zgodnie z wytycznymi, rocznego planu zajęć opiekuńczo-wychowawczych,

e) prawidłową realizację procesu opiekuńczo-wychowawczego,

f) terminowe opracowanie tygodniowego planu zajęć opiekuńczo-wychowawczych,

g) zapewnienie bezpieczeństwa w czasie zajęć internatowych, przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ.,

h) prawidłowe zabezpieczenie i racjonalną gospodarkę sprzętem i mieniem internatu,

i) przydział, rozliczanie i kontrola wykonywania przydzielonych godzin ponadwymiarowych oraz płatnych zastępstw,

j) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pracy wychowawców,

k) dokumentowanie pracy zespołu wychowawczego do spraw okresowej oceny sytuacji, powołanego przez Dyrektora Ośrodka,

l) przestrzeganie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej.

§ 33

1. Dyrektor powołuje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego, wicedyrektorów, którzy pełnią funkcje kierownicze w powierzonych przez Dyrektora obszarach i jednostkach dydaktycznych.

2. W przypadku braku wicedyrektora ds. wychowania, zadania wskazane w § 32 ust. 6, 7, 8 wykonuje Dyrektor Ośrodka.

§ 34

1. Szczegółowy zakres kompetencji osób zajmujących stanowiska kierownicze określają zakresy obowiązków służbowych.

2. W sytuacji, gdy Dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa Wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora.

§ 35

1. W Ośrodku działają zespoły wychowawcze powoływane przez Dyrektora Ośrodka.

2. Do zadań zespołu wychowawczego należy w szczególności:

1) diagnozowanie problemów wychowanka,

2) opracowywanie propozycji form działań do indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego,

3) określanie form pracy z wychowankiem,

4) analizowanie stosowanych metod pracy z wychowankiem i wybór skutecznych form pomocy,

5) okresowe ocenianie efektów pracy z wychowankiem, jego rodzicami (prawnymi opiekunami), szkołą i środowiskiem lokalnym,

6) ocenianie zasadności dalszego pobytu wychowanka w Ośrodku,

7) ustalanie, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) wychowanka, zakresu współpracy z wychowankiem, jego rodziną i szkołą, po opuszczeniu przez wychowanka Ośrodka.

3. W skład zespołu wychowawczego wchodzą:

1) wychowawca grupy wychowawczej, jako przewodniczący zespołu powołany przez Dyrektora Ośrodka,

2) nauczyciele przedmiotów,

3) wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń,

4) pedagog,

5) psycholog,

6) w zależności od potrzeb – pracownik socjalny oraz inni specjaliści.

§ 36

1. W Ośrodku działają zespoły przedmiotowe.

2. Zespół przedmiotowy tworzą nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych.

3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego, to:

1) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korygowanie treści programowych mających na celu wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów (PSO),

2) opiniowanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

3) zaplanowanie przedsięwzięć pozalekcyjnych związanych z danym przedmiotem, takich jak: wystawy, konkursy, wycieczki,

4) ustalanie terminów, zakresu materiału i przeprowadzanie sprawdzianów osiągnięć uczniów, egzaminów próbnych oraz opracowanie ich wyników,

5) nadzorowanie przygotowań uczniów do olimpiad, konkursów, egzaminów, matur,

6) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

7) udział przedstawicieli zespołu w konferencjach metodycznych.

§ 37

1. Niezależnie od zespołów wymienionych w § 35 i 36 w Ośrodku funkcjonują zespoły:

1) Zespoły zadaniowe,

2) Zespoły problemowe.

2. W miarę potrzeb mogą być powoływane dodatkowe zespoły lub dzielone zespoły istniejące.

3. Zespoły i ich przewodniczących powołuje Dyrektor Ośrodka na dany rok szkolny określając ich zadania.

4. W skład zespołów wchodzą pracownicy pedagogiczni.

5. Plany działania wszystkich zespołów powinny być opracowane do końca września, a dokumenty przekazane Dyrektorowi Ośrodka.

6. Wszystkie zebrania zespołów są protokołowane.

§ 38

1. W Ośrodku działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców wychowanków.

2. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele trójek klasowych, wybranych przez rodziców wychowanków Ośrodka.

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, w tym szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady.

4. Prezydium Rady Rodziców składa się, z co najmniej 3 przedstawicieli wybranych przez Radę Rodziców.

5. Regulamin, o którym mowa w ust. 3, uchwalany przez Radę Rodziców nie może być sprzeczny ze Statutem.

6. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Ośrodka, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Ośrodka.

7. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z Radą Rodziców – osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.

8. Formami współpracy Ośrodka z rodzicami są:

1) współpraca Dyrektora Ośrodka z rodzicami:

a) zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w Statucie Ośrodka,

b) udział Dyrektora Ośrodka w zebraniach Rady Rodziców – informowanie
o bieżących problemach placówki, zasięganie opinii rodziców o pracy Ośrodka,

c) przekazywanie za pośrednictwem wychowawców klas informacji o wynikach pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań z rodzicami,

d) rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich.

2) współdziałanie w zakresie:

a) doskonalenie organizacji pracy Ośrodka, procesu dydaktycznego
i wychowawczego,

b) poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia Ośrodka,

c) zapewnienia pomocy materialnej uczniom.

3) wyjaśnianie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków, wskazówek dotyczących pracy Ośrodka bezpośrednio przez członków Dyrekcji:

a) za pośrednictwem Klasowych Rad Rodziców,

b) za pośrednictwem Rady Rodziców.

4) Formy współdziałania rodziców i nauczycieli:

a) rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów klas pierwszych na początku roku szkolnego w celu nawiązania ścisłych kontaktów, poznania środowiska rodzinnego, zasięgnięcie dokładnych informacji o stanie zdrowia dziecka, jego możliwościach i problemach,

b) dyżury nauczycieli podczas spotkań wychowawców z rodzicami.

5) spotkania z rodzicami według harmonogramu opracowanego przez wicedyrektora placówki:

a) przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych,

b) wprowadzenie rodziców w system pracy wychowawczej w klasie i szkole,

c) wspólne rozwiązywanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji rodziców, współtworzenie zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie,

d) zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych,

e) zapoznanie z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów oraz zasadami usprawiedliwiania nieobecności przez uczniów,

f) zapoznanie z procedurą i wymaganiami egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz wynikami egzaminów próbnych,

g) obowiązkowe informowanie rodziców przez wychowawcę, po konsultacji
z nauczycielami, o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych według warunków określonych w WSO.

6) indywidualne kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów stwarzających problemy wychowawcze, osiągających bardzo słabe wyniki
w nauce poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję, kontakty osobiste.

9. Do kompetencji Rady Rodziców należy uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego i programu profilaktyki.

10. Do kompetencji Rady Rodziców należy opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania oraz opiniowania projektu planu finansowania.

§ 39

1. Zgromadzenie Ogółu Rodziców zwołuje:

1) w sprawie ustalenia zasad tworzenia Rady Rodziców – Dyrektor,

2) w innych sprawach, w szczególności celem nowelizacji zasad tworzenia Rady Rodziców – właściwy organ Rady Rodziców.

2. Zwołanie Zgromadzenia Ogółu Rodziców polega na zawiadomieniu rodziców o celu, miejscu i terminie Zgromadzenia, w sposób zwyczajowo przyjęty w Ośrodku.
W razie, gdy Zgromadzenie zwołuje organ Rady Rodziców, odrębnie zawiadamia Dyrektora.

§ 40

1. Zgromadzenie Ogółu Rodziców prowadzi organ zwołujący.

2. Z głosem doradczym w Zgromadzeniu Ogółu Rodziców mogą wziąć udział:

1) Dyrektor lub wyznaczony przez niego zastępca,

2) osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady Rodziców,

3) osoby dopuszczone do udziału przez Zgromadzenie.

3. Obrady Zgromadzenia Ogółu Rodziców są protokołowane.

4. Uchwały Zgromadzenia Ogółu Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym lub tajnym.

§ 41

1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, przeznaczając je na wspieranie statutowej działalności Ośrodka (Fundusz Rady Rodziców).

2. Zasady wydatkowania środków Funduszu określa Regulamin Działalności Rady Rodziców.

3. W miarę możliwości Dyrektor udziela pomocy w obsłudze finansowej Funduszu.

§ 42

Wszyscy uczniowie szkół funkcjonujących w Ośrodku, z mocy prawa, tworzą Samorząd Wychowanków.

§ 43

1. Organy Samorządu Wychowanków są jedynym reprezentantami ogółu uczniów Ośrodka.

2. Organami Samorządu Wychowanków są:

1) Przewodniczący Samorządu Wychowanków,

2) Zastępcy przewodniczącego,

3) Skarbnik,

4) Sekretarz.

3. Przewodniczący reprezentuje organy Samorządu Wychowanków, w szczególności wobec organów Ośrodka.

§ 44

1. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Wychowanków określa Regulamin Samorządu Wychowanków, uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

2. Dyrektor zapewnia organizacyjne warunki uchwalenia pierwszego Regulaminu Samorządu Wychowanków oraz przygotowuje jego projekt.

3. Warunki organizacyjne uchwalenia Regulaminu Samorządu Wychowanków oraz wprowadzenia w nim zmian zapewnia, w porozumieniu z Dyrektorem, opiekun Samorządu.

4. Regulamin Samorządu Wychowanków nie może być sprzeczny ze Statutem.

§ 45

1. Zgromadzenie Ogółu Uczniów zwołuje:

1) w sprawie uchwalenia pierwszego Regulaminu Samorządu Wychowanków – Dyrektor,

2) celem uchwalenia kolejnego lub nowelizacji Regulaminu Samorządu Wychowanków – właściwy organ Samorządu Wychowanków.

2. Zwołanie Zgromadzenia Ogółu Uczniów polega na zawiadomieniu uczniów o celu, miejscu oraz terminie Zgromadzenia, w sposób zwyczajowo przyjęty w Ośrodku.

3. Uchwały Zgromadzenia Ogółu Uczniów podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym, przy udziale, co najmniej połowy uczniów.

4. Głosowanie przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, składająca się z osób wybranych w głosowaniu jawnym spośród uczestników Zgromadzenia uprawnionych do głosowania. Członkowie komisji powołują spośród siebie przewodniczącego.

§ 46

Szczegółowe kompetencje i zasady organizowania Zgromadzenia Ogółu Uczniów oraz podejmowania uchwał przez Ogół Uczniów poza Zgromadzeniem normuje Regulamin Samorządu Wychowanków.

§ 47

Dyrektor zapewnia organom Samorządu Wychowanków organizacyjne, w tym lokalowe warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna Samorządu.
§ 48

1. Samorząd Wychowanków może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Ośrodka, a w szczególności dotyczących takich podstawowych praw uczniów, jak:

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,

4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej
i rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

2. Samorząd Wychowanków ponadto może:

1) występować z wnioskiem w sprawie utworzenia Rady Ośrodka,

2) wydawać opinie w sprawie skreślenia uczniów z listy uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

3) występować w sprawach określonych w Statucie.
Rozdział IV
Organizacja.

§ 49

Opieka w Ośrodku polega na realizacji opracowanego i przyjętego przez Radę Pedagogiczną Ośrodka systemu zintegrowanych działań diagnostycznych, edukacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych i rewalidacyjnych oraz pracy z rodziną wychowanka.

§ 50
1. Okresem przeznaczonym na realizację podstawy programowej jednej klasy jest rok szkolny.

2. Każdy rok szkolny składa się z dwóch semestrów.

3. Semestr I zostaje zamknięty radą klasyfikacyjną, bezpośrednio poprzedzającą przerwę w nauce związaną z feriami zimowymi, a semestr II radą klasyfikacyjną, poprzedzającą zakończenie roku szkolnego.

4. W szkole policealnej okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jest semestr.

5. Cały okres kształcenia składa się z IV semestrów.

6. Semestr zostaje zamknięty radą klasyfikacyjną i wpisem w indeksie na następny semestr

7. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.

§ 51
1. Podstawę organizacji pracy Ośrodka w danym roku szkolnym stanowią:

1) koncepcja pracy Ośrodka,

2) arkusz organizacyjny Ośrodka,

3) tygodniowe rozkłady zajęć edukacyjnych i wychowawczych.

§ 52

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji Ośrodka, opracowany przez Dyrektora najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku na podstawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego Ośrodka. Arkusz organizacji Ośrodka zatwierdza organ prowadzący Ośrodek.

2. W arkuszu organizacji Ośrodka zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Ośrodka, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych i ogólną liczbą godzin.

§ 53

1. Organizacja stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Ośrodka, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2. Tygodniowy rozkład zajęć w klasach I – III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone planem nauczania.

§ 54
Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego określają odrębne przepisy.

§ 55

1. Ośrodek ma swoje zasady szkolnego systemu oceniania, program wychowawczy
i program profilaktyki, szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.

2. Ustalanie szkolnych zestawów podręczników i programów nauczania określają odrębne przepisy.

§ 56

Szkoły funkcjonujące w Ośrodku w zakresie działalności dydaktycznej w szczególności:

1) umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

2) pomagają przyszłym absolwentom dokonać świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia,

3) działają w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań, imprez sportowych, olimpiad i konkursów,

4) zapewniają wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu treści programu nauczania,

5) zapewniają pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

§ 57

1. System zintegrowanych działań diagnostycznych, opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych tworzą:

1) zajęcia edukacyjne, zajęcia wychowawcze, samorządowe i opiekuńcze,

2) zajęcia specjalistyczne: rewalidacyjne, logopedyczne, psychokorekcyjne, socjoterapeutyczne, inne – według potrzeb,

3) indywidualne i grupowe zajęcia specjalistyczne w zakresie terapii pedagogicznej,

4) zajęcia kulturotwórcze, zespoły zainteresowań,

5) zajęcia sportowe,

6) praca na rzecz Ośrodka, środowiska i praca zarobkowa.

2. Wychowankowie, w zależności od rodzaju zajęć, podzieleni są na:

1) oddziały szkolne,

2) grupy wychowawcze,

3) zespoły specjalistyczne,

4) zespoły zainteresowań,

5) inne, według potrzeb.

3. W szkołach specjalnych nie organizuje się klas terapeutycznych.

4. W przypadku uczniów niesłyszących i słabo słyszących liczba wychowanków powinna wynosić

1) w oddziale szkolnym do 8,

2) w grupie wychowawczej do 8,

3) w zespole zainteresowań do 8.

Liczbę uczestników zajęć specjalistycznych określają odrębne przepisy.

5. W przypadku uczniów z niepelnosprawnościami intelektualnymi liczba wychowanków powinna wynosić;

1) w oddziale szkolnym z upośledzeniem w stopniu lekkim 10 – 16, z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym 6 – 8, z zespołem Aspergera i Autyzmem 2 – 4

2) w grupie wychowawczej z upośledzeniem w stopniu lekkim 10 – 16,
z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym 6 – 8, z zespołem Aspergera i Autyzmem 2 – 4,

3) w zespole zainteresowań z upośledzeniem w stopniu lekkim 10 – 16,
z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym 6 – 8, z zespołem Aspergera i Autyzmem 2 – 4,

Liczbę uczestników zajęć specjalistycznych określają odrębne przepisy.

4) W przypadku, gdy co najmniej u jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone, liczbę uczniów można obniżyć o dwie osoby.

§ 58

1. Uczniom, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do Ośrodka, obejmuje się nauczaniem indywidualnym.

2. Indywidualne nauczanie organizuje Dyrektor Ośrodka na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający
w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

4. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia
w zawodach w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających
z ramowego planu nauczania danej klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia.

5. Na podstawie orzeczenia, Dyrektor Ośrodka ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej w porozumieniu z organem prowadzącym

6. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z uczniem wynosi od 10 do 16 godzin.

7. Tygodniowy wymiar zajęć, o których mowa w ust. 6 realizuje się w ciągu, co najmniej 3 dni.

§ 59

Zajęcia specjalistyczne prowadzi pedagog, psycholog, logopeda lub inny specjalista posiadający odpowiednie kwalifikacje.

§ 60

1. Zajęcia kulturotwórcze, sportowe i zespoły zainteresowań organizuje się zgodnie
z arkuszem organizacyjnym.

2. Zajęcia wymienione w ust. 1 prowadzą nauczyciele, wychowawcy lub instruktorzy posiadający odpowiednie uprawnienia i umiejętności.

§ 61
1. Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców lub prawnych opiekunów lub życzenie uczniów pełnoletnich Ośrodek organizuje naukę religii/etyki.

1) Życzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wyrażane w najprostszej formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.

2) Oświadczenie składa się wraz z podaniem o przyjęcie do szkoły.

§ 62

1. Uczniom danego oddziału lub grupy między oddziałowej organizuje się zajęcia
z zakresu wychowania do życia w rodzinie, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust. 1, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą Dyrektorowi Ośrodka w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach.

3. Uczeń pełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli zgłosi Dyrektorowi Ośrodka w formie pisemnej sprzeciw wobec swojego udziału w zajęciach.

4. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

§ 63

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

2. Czas trwania zajęć dodatkowych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1) z dziećmi w wieku 6 lat około 30 minut.

3. Godzina praktycznej nauki zawodu trwa 55 minut.

4. Godzina zajęć specjalistycznych, opiekuńczo-wychowawczych trwa 60 minut.

5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych
w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.

6. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia trwa 45 minut.

7. W organizacji codziennych zajęć przewiduje się jedną przerwę 30 minutową, jedną przerwę 20 minutową, pięć przerw 10 minutowe oraz pozostałe po 5 minut.

8. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych (aparaty powinny być wyłączone i schowane).

9. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu lub innych urządzeń elektronicznych jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej.

10. Zaginięcie lub kradzież telefonu należy zgłosić wychowawcy, a także odpowiednim organom policji.

11. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie placówki powoduje zabranie telefonu do „depozytu” – aparat odbiera rodzic lub prawny opiekun ucznia.

§ 64

1. Ośrodek organizuje opiekę w porze nocnej.

2. Opiekę w porze nocnej sprawuje wychowawca.

3. Do realizacji opieki wychowawczej w porze nocnej może być zobowiązany każdy pracownik pedagogiczny Ośrodka.

4. Dyrektor decyduje o organizowaniu opieki nocnej w zależności od potrzeb.

5. Obowiązki opieki nocnej określają odrębne przepisy.

§ 65

1. Opiekę pielęgniarską nad wychowankami placówki zapewnia Dyrektor Ośrodka.

2. Opiekę lekarską nad wychowankami Ośrodka sprawuje właściwy terenowo zakład opieki zdrowotnej na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3. Opiekę pielęgniarską w porze nocnej sprawuje właściwy terenowo zakład opieki zdrowotnej na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

4. W przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia ucznia wzywane jest pogotowie
z równoczesnym powiadomieniem o zdarzeniu rodziców ucznia.

5. Każde podanie wychowankom leków w placówce (w szczególnie uzasadnionych przypadkach) powinno się odbywać na pisemne życzenie jego rodziców. Rodzice powinni przedstawić zaświadczenie lekarskie określające: nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania i okres leczenia.

6. W placówce nie można poddawać wychowanków żadnym zabiegom lekarskim, chyba, że dotyczy to udzielania pomocy w nagłych wypadkach.

7. W przypadku zachorowania ucznia/wychowanka na terenie placówki należy powiadomić o tym rodziców. Mają oni obowiązek odebrać dziecko z Ośrodka
i zapewnić mu opiekę medyczną.

8. W przypadku nagłej choroby ucznia/wychowanka na zajęciach edukacyjnych lub pozalekcyjnych, nauczyciel danych zajęć edukacyjnych udziela pomocy przedmedycznej i odprowadza ucznia do pielęgniarki lub wzywa pogotowie ratunkowe, jeżeli istnieje obawa zagrożenia życia lub zdrowia ucznia/wychowanka. Opiekę nad klasą lub grupą przejmuje inny nauczyciel/wychowawca.

9. W innych uzasadnionych przypadkach (losowych, zagrożenia życia ucznia) placówka wzywa karetkę pogotowia i powiadamia rodziców. Uczeń/wychowanek zostaje powierzony opiece lekarskiej i do czasu pojawienia się rodziców (prawnych opiekunów) towarzyszy mu nauczyciel, wychowawca, pielęgniarka lub Dyrektor placówki.

§ 66

1. Ośrodek wspomaga wychowawczą rolę rodziny.

2. W zakresie działalności wychowawczej Ośrodek w szczególności:

1) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie i przepisach do niej wykonawczych, w szczególności zawartych w Statucie, stosownie do warunków Ośrodka i wieku wychowanków,

2) upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości,

3) kształtuje podstawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym),

4) sprzyja zachowaniom proekologicznym,

5) umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej,

6) szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości,

7) budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz Ośrodka
i środowiska,

8) wdraża do dyscypliny i punktualności,

9) wypracowuje i realizuje program wychowawczy będący alternatywą do zagrożeń społecznych młodego człowieka.

§ 67

1. Ośrodek sprawuje opiekę nad wychowankami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości.

2. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na:

1) ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny,

2) sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad niektórymi potrzebującymi takiej opieki wychowankami.

3. Szkolne pracownie komputerowe wyposażone są w programy blokujące treści internetowe, które mogłyby mieć szkodliwy wpływ na rozwój ucznia.

§ 68

1. Opiekę nad wychowankami przebywającymi w Ośrodku sprawują:

1) podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia,

2) podczas zajęć wychowawczych – wychowawcy prowadzący te zajęcia,

3) podczas przerw – nauczyciele pełniący dyżury,

4) podczas zastępstw za nieobecnego nauczyciela lub wychowawcę – nauczyciel lub wychowawca wskazany przez wicedyrektora w rejestrze zastępstw.

2. Opiekę nad wychowankami podczas zajęć poza terenem Ośrodka, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez Ośrodek, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz za zgodą Dyrektora, inne osoby dorosłe, a w szczególności rodzice.

3. Obowiązki opiekunów wycieczek organizowanych przez Ośrodek określają odrębne przepisy.

4. Minimalne standardy opieki podczas zajęć edukacyjnych to jeden nauczyciel dla grupy uczniów ujętej w planie organizacji szkoły i jeden wychowawca dla grupy wychowanków ujętej w planie organizacji internatu.

5. W klasach I-IV szkoły specjalnej dla dzieci z niepełno sprawnościami sprzężonymi zatrudnia się pomoc nauczyciela. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zatrudnienie pomocy nauczyciela w klasach V i VI.

6. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela i wychowawcę (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor lub wicedyrektor wyrazi na to zgodę,
a opiekę nad klasą lub grupą przyjmie w tym czasie inny nauczyciel, wychowawca lub pracownik Ośrodka.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba nauczyciela-wychowawcy) dopuszczalne jest łączenie grup uczniów-wychowanków (również całych klas grup)
i przekazanie jednemu nauczycielowi-wychowawcy, opieki nad taką grupą.

8. Ucznia może zwolnić z danej lekcji dyrektor, wicedyrektor, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych na pisemny wniosek lub telefoniczną prośbę rodziców, w której podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjazdu
z Ośrodka.

9. Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeśli nie jest w stanie zapewnić mu odpowiedniej opieki.

10. Zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w Ośrodku
(u innego nauczyciela) jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu tego z nauczycielem.

11. Uczniów można zwolnić z ostatnich zajęć lekcyjnych po uprzednim powiadomieniu dyrektora lub wicedyrektora.

12. Za bezpieczeństwo ucznia/wychowanka odpowiada Ośrodek – od momentu jego przyjścia do placówki do momentu jego wyjścia z placówki.

13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wejścia główne do budynków Ośrodka są objęte systemem monitoringu, a do internatu chłopców systemem dostępu.

14. Pracownicy Ośrodka wyposażeni są w czipy z elektronicznym kodem umożliwiającym wejście na teren Ośrodka oraz do internatu.

§ 69

1. Indywidualne formy opieki polegają w szczególności na:

1) udzielaniu, w miarę możliwości finansowych Ośrodka, doraźnej lub stałej pomocy finansowej,

2) zapewnianiu możliwości korzystania z pomocy psychologa i pedagoga.

2. Pomoc finansową, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, przyznaje się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 70

1. Plan dyżurów nauczycielskich, uwzględniający tygodniowy rozkład zajęć
i możliwości kadrowe, przygotowuje wicedyrektor.

2. Zasady organizacyjno-porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich określają odrębne przepisy.

§ 71

1. Każdy oddział szkolny powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego
z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanym dalej „wychowawcą klasy”.

2. Każdą grupę wychowawczą powierza się szczególnej opiece opiekuńczo-wychowawczej jednemu lub dwóm wychowawcom.

3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca klasy oraz grupy wychowawczej opiekował się danym oddziałem, grupą w ciągu całego etapu edukacyjnego.

4. Szczegółowe obowiązki wychowawcy klasy i grupy określają odrębne przepisy.

5. Na uzasadniony wniosek uczniów lub rodziców obowiązki wychowawcy klasy lub grupy mogą być powierzone innemu nauczycielowi, także w ciągu roku szkolnego. Decyzje w takiej sprawie podejmuje Dyrektor Ośrodka wspólnie z wicedyrektorem.

§ 72

1. W Ośrodku organizuje się praktyczną naukę zawodu.

2. Szczegółową organizację praktycznej nauki zawodu określa regulamin praktyk.

 

Rozdział V
Pracownicy.

§ 73

1. W Ośrodku zatrudnia się pracowników:

1) pedagogicznych (nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych i innych specjalistów według potrzeb),

2) niebędących nauczycielami.

2. Zasady zatrudniania pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników Ośrodka określają odrębne przepisy.

§ 74

1. Nauczyciel jest funkcjonariuszem publicznym.

2. Uprawnienia i obowiązki funkcjonariusza publicznego oraz konsekwencje wynikające z naruszenia praw przez niego lub wobec niego stanowią odrębne przepisy Kodeksu Karnego.

3. Kwalifikacje pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników Ośrodka,
a także zasady ich nagradzania określają odrębne przepisy.

§ 75

1. Pracownicy pedagogiczni uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej Ośrodka.

2. Pracownicy pedagogiczni zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń Rady Pedagogicznej na zasadach określonych w art. 43 ust. 3 ustawy.

§ 76

Do podstawowych zadań każdego pracownika pedagogicznego należy stałe doskonalenie umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie wiedzy merytorycznej, w szczególności poprzez:

1) pracę własną,

2) udział w pracach zespołu samokształceniowego,

3) udział w spotkaniach samokształceniowych Rady Pedagogicznej,

4) korzystanie z pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej.
§ 77

Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy pracownika pedagogicznego określają odrębne przepisy.

§ 78

1) Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy. W internacie zespół przedmiotowy tworzą wychowawcy danego etapu edukacyjnego.

2) Pracą zespołu kieruje powołany przez Dyrektora przewodniczący zespołu.

3) Zespół przedmiotowy pracuje według planu sporządzonego na dany rok szkolny, zgodnie z ustaleniami planu pracy Ośrodka.

4) Cele i zadania zespołu przedmiotowego nauczycieli obejmują:

a) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,

b) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

c) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

d) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, warsztatów szkolnych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

e) wspólne opiniowanie przygotowanych w Ośrodku autorskich, innowacyjnych
i eksperymentalnych programów nauczania.

5) Cele i zadania zespołu przedmiotowego wychowawców internatu obejmują:

a) przygotowywanie wzorcowych scenariuszy zajęć i imprez oraz doradztwa metodycznego dla początkujących wychowawców,

b) wspólne opiniowanie przygotowanych w Ośrodku autorskich, innowacyjnych
i eksperymentalnych programów dydaktyczno-wychowawczych,

c) opracowywanie i przygotowywanie różnorodnych pomocy dydaktycznych do zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

6) Zespoły przedmiotowe spotykają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
§ 79

Zakres zadań pracowników pedagogicznych – przepisy ogólne:

1. Pracownicy pedagogiczni w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych, rewalidacyjnych i opiekuńczych mają obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także o poszanowanie godności osobistej ucznia.

2. Obowiązkiem wszystkich pracowników pedagogicznych jest bezstronne
i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.

§ 80

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny, za jakość i wyniki tej pracy, jak również za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Na tydzień przed klasyfikacyjnym rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej Ośrodka, nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego rocznych ocenach.

3. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej Ośrodka, nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanym stopniu niedostatecznym i nagannym zachowaniu, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

4. W czasie nieobecności nauczyciela przedmiotu w okresie przeznaczonym na wystawianie ocen klasyfikacyjnych zastępuje go nauczyciel wskazany przez wicedyrektora.

5. Klasyfikacja śródroczna przeprowadzana jest raz w roku szkolnym, w miesiącu styczniu lub lutym.

6. Szczegółowe zasady klasyfikacji śródrocznej i rocznej określają przepisy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

7. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim:

1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo,

2) zapewnia prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, w szczególności poprzez:

a) realizację podstawy programowej,

b) stosowanie właściwych metod nauczania,

c) systematyczne przygotowywanie się do zajęć,

d) pełne wykorzystanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć,

e) właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji działalności pedagogicznej.

3) dba o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny,

4) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania,

5) udziela uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych
w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,

6) określa wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania swojego przedmiotu na każdym poziomie edukacyjnym,

7) informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych swojego przedmiotu nie później niż na trzeciej jednostce lekcyjnej, co stwierdza wpisem w dzienniku zajęć lekcyjnych.

8. Nauczyciel ma obowiązek przestrzegać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.

9. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez Dyrektora Ośrodka.

10. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania zajęć i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.

11. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać uczniów przed dopuszczeniem do zajęć przy maszynach i innych urządzeniach technicznych w warsztatach, laboratoriach
i pracowniach z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo
i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym.

12. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub na wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w regulaminie wycieczek szkolnych obowiązującym w Ośrodku.

13. Nauczyciel prowadzący zajęcia praktyczne u pracodawców odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć. W przypadku, gdy Ośrodek zapewnia dojazd uczniów na zajęcia – również w drodze pomiędzy Ośrodkiem i miejscem ich prowadzenia. Dyrektor placówki na umotywowany pisemny wniosek rodzica (prawnego opiekuna) może wyrazić zgodę na samodzielny dojazd ucznia na zajęcia praktyczne. Rodzice ucznia wyraźnie zaznaczają we wniosku, że ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo ucznia w czasie dojazdu. Wychowawca klasy informuje o tym fakcie nauczycieli prowadzących zajęcia poprzez stosowny wpis w dzienniku lekcyjnym.

14. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie:

1) nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki,

2) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia na to pozwala, należy skierować go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej, jeśli zaistnieje taka potrzeba, udzielić mu pierwszej pomocy.
O zaistniałej sytuacji wychowawca lub wicedyrektor informuje rodzica ucznia. Jeśli jest to nagły wypadek, należy powiadomić Dyrektora Ośrodka.

§ 81

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów.

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2) wspólnie z uczniami, rodzicami i innymi wychowawcami planuje różne formy życia zespołowego,

3) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

4) współpracuje z pedagogiem, psychologiem i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

3. Wychowawca klasy, poza działaniami wymienionymi w ust. 2, ponadto:

1) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

2) zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w Ośrodku zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), a także
z wychowawcą internatu, koordynując ich działania wychowawcze wobec uczniów potrzebujących pomocy.

4. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klasy:

1) prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen,

2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy,

3) wypisuje świadectwa szkolne,

4) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie
z zarządzeniami Dyrektora Ośrodka oraz poleceniami bezpośredniego przełożonego, uchwałami Rady Pedagogicznej.

5. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z zasadami BHP obowiązującymi w szkole i poza nią.

6. Wychowawca internatu, poza działaniami wymienionymi w ust. 2, współpracuje
z wychowawcą klasy oraz innymi nauczycielami uczącymi wychowanków
w zakresie rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych.

7. Organizację i formy udzielania na terenie Ośrodka pomocy, o której mowa w ust. 2 pkt. 4, określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 82

Do zakresu działania pedagoga i psychologa Ośrodka, zgodnie z przygotowaniem zawodowym należy:

1) rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych
i psychofizycznych wychowanków,

2) udzielanie indywidualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej potrzebującym wychowankom,

3) prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej dla wychowanków,

4) kierowanie uczniów na badania specjalistyczne za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów,

5) udzielanie rodzicom porad umożliwiających rozwiązywanie przez nich problemów wychowawczych z dziećmi,

6) udzielanie pomocy wychowawcom internatu oraz pozostałym nauczycielom
w ich pracy z wychowankami sprawiającymi trudności wychowawcze,

7) prowadzenie badań psychologicznych i pedagogicznych,

8) opracowywanie opinii kwalifikacyjnych, orzeczeń i wniosków.

§ 83

1. Ośrodek udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

1) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

2) indywidualną pomoc nauczycieli w poszczególnych przypadkach,

3) organizację zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych,

4) realizację programu preorientacji zawodowej i planowania własnej kariery.

2. Formami współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną mogą być:

1) indywidualne konsultacje dotyczące ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów), na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) skierowany do poradni psychologiczno-pedagogicznej,

2) udział przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznej w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, na zaproszenie przewodniczącego Rady Pedagogicznej lub za jego zgodą,

3) spotkania uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) z przedstawicielami poradni psychologiczno-pedagogicznej na terenie placówki.

3. Przypadki, w których można prosić o spotkanie z przedstawicielem poradni psychologiczno-pedagogicznej:

1) wsparcie rodziców (prawnych opiekunów) i wychowawców w pełnieniu funkcji wychowawczej,

2) wsparcie w wyborze szkoły lub zawodu,

3) wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, do jakich dochodzi na terenie szkoły między uczniami, czy między uczniami a nauczycielami.

§ 84

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na wniosek:

1) rodziców ucznia,

2) ucznia,

3) nauczyciela – wychowawcy klasy,

4) wychowawcy grupy wychowawczej,

5) specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem,

6) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

7) asystenta edukacji romskiej,

8) pomocy nauczyciela.

§ 85

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:

1) zajęć specjalistycznych:

a) korekcyjno-kompensacyjnych,

b) logopedycznych,

c) socjoterapeutycznych,

d) innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

2) porad i konsultacji.

2. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć wynosi do 5 osób.

3. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć wynosi do 4 osób.

4. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10 osób.

§ 86

1. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi jest zadaniem zespołu składającego się z:

1) nauczycieli,

2) wychowawców grup wychowawczych,

3) specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem.

2. Zespół tworzy Dyrektor Ośrodka.

3. Zespół opracowuje i nowelizuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

4. W indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym uwzględniane są:

1) formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane,

2) określone działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

§ 87

1. Pedagog i psycholog opracowują na każdy rok szkolny ramowy plan pracy, zatwierdzany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

2. Pod koniec każdego semestru pedagog i psycholog składają sprawozdanie ze swojej pracy.

3. Pedagog i psycholog dokumentują swoją działalność na zasadach określonych
w odrębnych przepisach.

4. W ramach realizacji swoich zadań pedagog i psycholog w szczególności może:

1) przeprowadzać wywiady środowiskowe,

2) korzystać z dokumentów pozostających w gestii Ośrodka,

3) współdziałać z odpowiednimi placówkami sądowymi, policją i stosownie do potrzeb z innymi podmiotami.

§ 88

Pedagog i psycholog nie prowadzą grupy wychowawczej.

§ 89

W zakres obowiązków pedagoga i psychologa wchodzi prowadzenie zajęć specjalistycznych z wychowankami w wymiarze nieprzekraczającym ½ wymiaru pracy.

§ 90

1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształtowania i kariery zawodowej,

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,

3) wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących:

a) rynku pracy,

b) trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,

c) wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych,

d) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,

e) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie,

f) programów edukacyjnych Unii Europejskiej.

4) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom,

5) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,

6) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez Ośrodek,

7) wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji
i materiałów do pracy z uczniami,

8) współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewniania ciągłości działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym i programie profilaktyki, o których mowa
w odrębnych przepisach,

9) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
w tym poradniami specjalistycznymi ora innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

§ 91

Realizacja celów wymienionych w § 90 odbywa się poprzez:

1) organizację spotkań z przedstawicielami urzędu pracy i zakładów pracy,

2) współpracę z instytucjami świadczącymi pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego np. Klub Pracy przy Powiatowym Urzędzie Pracy,

3) realizację tematyki związanej z orientacją zawodową na godzinach z wychowawcą klasy i lekcjach innych przedmiotów,

4) prowadzenie programów wychowawczych i edukacyjnych o tematyce zawodowej,

5) indywidualne poradnictwo zawodowe.

§ 92

Dyrektor szkoły może zatrudnić nauczyciela – doradcę zawodowego oraz stworzyć biuro kariery.

§ 93

Zakres zadań innych pracowników Ośrodka określają zakresy czynności.
Rozdział VI
Wychowankowie.

§ 94

Wychowanków do Ośrodka kieruje organ prowadzący na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną, na wniosek rodziców. Tryb i zasady kierowania określają odrębne przepisy.

1. Do Ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzież zakwalifikowane do kształcenia specjalnego.

2. Do szkoły podstawowej obowiązkowo są przyjmowane dzieci w wieku 6 lub później po odroczeniu przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów.

3. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:

a) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

c) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć szkolnych,

d) zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą warunków nauki określonych w zezwoleniu.

4. Warunkiem przyjęcia do szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi jest złożenie przez rodziców lub prawnych opiekunów:

a) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną,

b) skierowania do placówki wydane przez starostę powiatu właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka,

c) odpisu aktu urodzenia dla uczniów zamieszkujących w internacie,

d) deklaracji przynależności do funduszu zdrowia, książeczkę zdrowia dziecka,

e) 2 fotografie,

f) podania o przyjęcie do szkoły na druku Ośrodka.

5. Do gimnazjum są przyjmowane dzieci, które ukończyły szkołę podstawową na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów.
Warunkiem przyjęcia do gimnazjum jest złożenie przez rodziców lub prawnych opiekunów:

a) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną właściwą dla miejsca zamieszkania dziecka,

b) skierowania do placówki wydanego przez starostę powiatu właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka,

c) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

d) odpisu aktu urodzenia dla uczniów zamieszkujących w internacie,

e) deklaracji przynależności do funduszu zdrowia, szkolną dokumentację medyczną,

f) 2 fotografie,

g) podania o przyjęcie do szkoły na druku Ośrodka.

6. Do szkoły przysposabiającej do pracy są przyjmowana jest młodzież, która ukończyła gimnazjum na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów.
Warunkiem przyjęcia do szkoły przysposabiającej do pracy jest złożenie przez rodziców lub prawnych opiekunów:

h) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną właściwą dla miejsca zamieszkania dziecka,

i) skierowania do placówki wydanego przez starostę powiatu właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka,

j) świadectwa ukończenia gimnazjum,

k) odpisu aktu urodzenia dla uczniów zamieszkujących w internacie,

l) deklaracji przynależności do funduszu zdrowia, szkolną dokumentację medyczną,

m) 2 fotografie,

n) podania o przyjęcie do szkoły na druku Ośrodka.

7. Do zasadniczej szkoły zawodowej i technikum przyjmowani są absolwenci, którzy ukończyli gimnazjum na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów (na swój wniosek, jeśli są pełnoletni).
Warunkiem przyjęcia do szkoły przysposabiającej do pracy jest złożenie przez rodziców lub prawnych opiekunów:

a) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez zespół orzekający poradni psychologiczno-pedagogicznej właściwej dla miejsca zamieszkania dziecka,

b) skierowanie do placówki wydane przez starostę powiatu właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka,

c) odpis aktu urodzenia dla uczniów zamieszkujących w internacie,

d) 2 fotografie,

e) podanie o przyjęcie do szkoły na druku Ośrodka,

f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

g) zaświadczenie o pobieranym zasiłku pielęgnacyjnym lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydanym przez lekarza orzecznika,

h) deklarację przynależności do funduszu zdrowia, szkolną dokumentację medyczną.

8. Do szkoły policealnej przyjmowani są absolwenci, którzy ukończyli technikum na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów (na swój wniosek).
Warunkiem przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej: szkoły policealnej jest złożenie przez rodziców lub prawnych opiekunów:

i) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez zespół orzekający poradni psychologiczno-pedagogicznej właściwej dla miejsca zamieszkania dziecka,

j) skierowanie do placówki wydane przez starostę powiatu właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka,

k) odpis aktu urodzenia dla uczniów zamieszkujących w internacie,

l) 2 fotografie,

m) podanie o przyjęcie do szkoły na druku Ośrodka,

n) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

o) zaświadczenie o pobieranym zasiłku pielęgnacyjnym lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydanym przez lekarza orzecznika,

p) deklarację przynależności do funduszu zdrowia, szkolną dokumentację medyczną.

§ 95

1. Rodzice lub osoby zobowiązane do alimentacji wychowanka objętego opieką częściową zobowiązani są, niezależnie od odpłatności za świadczenia, do wyposażenia go w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku oraz niezbędne pomoce dydaktyczne.

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1 wnosi się z dołu do 15 dnia każdego następnego miesiąca za miesiąc faktycznego pobytu wychowanka.

§ 96

1. Wychowanek ma w szczególności prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i wychowania, zgodnie z jego możliwościami psychofizycznymi, a także z zasadami higieny pracy umysłowej,

2) opieki wychowawczej i takich warunków pobytu w Ośrodku, które zapewniają bezpieczeństwo, ochronę zdrowia, ochronę przed wszystkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym i rewalidacyjnym,

4) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Ośrodka, a także światopoglądowych i religijnych, – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

5) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,

6) rozwijania zdolności, zainteresowań i talentów,

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

8) pomocy – w przypadku trudności w nauce,

9) korzystania z opieki psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,

10) korzystania z poradnictwa zawodowego,

11) korzystania z pomieszczeń Ośrodka, sprzętu, środków dydaktycznych
i księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

12) wpływania na życie Ośrodka przez działalność samorządową oraz zrzeszania się
w innych organizacjach działających w Ośrodku.

2. Zasady informowania o sprawdzianach, zasadach poprawiania ocen oraz warunki uwzględniania zgłoszeń nie przygotowania do zajęć, określają odrębne przepisy.

3. Zasady oceniania, klasyfikowania, promowania i egzaminowania uczniów określają odrębne przepisy.

§ 97

1. Wychowanek jest w szczególności zobowiązany do:

1) zapoznania się ze statutem Ośrodka, regulaminami szkół oraz procedurami funkcjonującymi w Ośrodku oraz przestrzegania ich postanowień,

2) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, warsztatowych, praktykach zawodowych oraz zajęciach programowych
w internacie, a także w życiu Ośrodka,

3) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, nauczycieli-wychowawców, koleżanek/kolegów i innych pracowników Ośrodka,

4) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz własny rozwój,

5) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Ośrodku,

6) terminowego powrotu do internatu,

7) przestrzegania ustalonych zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć, wyjść, imprez, wycieczek, wyjazdów rehabilitacyjnych i innych,

8) czynnego i aktywnego uczestnictwa w procesie rewalidacji podczas zajęć
w Ośrodku,

9) dbania o poprawność i kulturę wyrażania się,

10) sumiennego wykonywania powierzonych zadań,

11) informowania wychowawcy, nauczycieli uczących lub dyrekcji o konieczności zwolnienia z zajęć na pisemną prośbę rodziców,

12) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych w określonej formie
i terminie,

13) szanowania pracy i własności innych,

14) utrzymywania w czystości użytkowanych pomieszczeń,

15) w razie zniszczenia sprzętu ośrodkowego lub własności prywatnej innych wychowanków – usunięcia szkody na własny koszt,

16) w razie zniszczenia mienia innych wychowanków – ponoszenia kosztów naprawy lub zakupu mienia przez rodziców osoby będącej sprawcą,

17) dbania o estetyczny i schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,

18) w dni rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, a także w inne wyznaczone dni, noszenia stroju galowego,

19) korzystania z przypisanych szafek osobistych,

20) zgłaszania złego samopoczucia nauczycielowi, wychowawcy,

21) przeciwdziałania wszelkim przejawom brutalności, grubiaństwa, wymuszeń, poniżania,

22) ponoszenia odpowiedzialności za własne czyny,

23) przestrzegania rozkładu dnia, a w szczególności ciszy nocnej,

24) przebywania na terenie Ośrodka w czasie zajęć,

25) wykonywania poleceń nauczycieli, wychowawców i innych pracowników Ośrodka,

26) przestrzegania procedury noszenia aparatów słuchowych.

2. Wychowankowi nie wolno:

1) mieć włączonego telefonu komórkowego w czasie zajęć,

2) samowolnie opuszczać Ośrodek,

3) posiadać i używać substancji psychoaktywnych i uzależniających, w tym papierosów elektronicznych,

4) swoim zachowaniem powodować zagrożeń zdrowia i życia swojego i innych osób.

§ 98

1. Wychowanka można nagrodzić za:

1) wybitne osiągnięcia w nauce,

2) wybitne osiągnięcia w sporcie i działalności artystycznej,

3) zaangażowanie w działalność na rzecz Ośrodka,

4) zaangażowanie w pracach samorządowych,

5) inne działania.

2. Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są:

1) pochwała wychowawcy wobec całej klasy lub grupy wychowawczej,

2) pochwała wychowawcy lub Dyrektora wobec wychowanków całego Ośrodka,

3) list pochwalny do rodziców,

4) wyróżnienie tytułem „Wzorowego Wychowanka”,

5) nagroda rzeczowa od Dyrektora.

3. Wychowawca lub Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.

4. Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę.

5. Ośrodek informuje rodziców o przyznanej nagrodzie.

§ 99

1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie obowiązkom, o których mowa w § 97, wychowanek może zostać ukarany:

1) upomnieniem wychowawcy klasy lub grupy wychowawczej,

2) pozbawieniem pełnionej funkcji,

3) obniżeniem oceny zachowania – do oceny nagannej włącznie,

4) upomnieniem lub naganą Dyrektora,

5) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych oraz reprezentowania Ośrodka w imprezach kulturalnych, sportowych i olimpiadach przedmiotowych,

6) przeniesieniem do innej klasy lub grupy,

7) zawieszeniem w prawach wychowanka na czas określony,

8) skreśleniem z listy wychowanków za zgodą Kuratora Oświaty.

2. Skreślenie z listy wychowanków może nastąpić w przypadku:

1) nieusprawiedliwionej nieobecności wychowanka trwającej ponad 6 tygodni, licząc od dnia powiadomienia rodziców o fakcie nieobecności, w tym także z powodu pobytu w areszcie śledczym decyzją sądu,

2) nieklasyfikowania ucznia szkoły ponadgimnazjalnej,

3) skazania ucznia prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo,

4) prostytuowania się lub czerpania korzyści z prostytucji,

5) naruszenia nietykalności cielesnej i godności osobistej albo groźby karalnej względem uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi oraz innych osób przebywających na terenie szkoły,

6) zaboru lub zniszczenia mienia szkoły lub osób,

7) zachowania zagrażającego zdrowiu i życiu wychowanka lub innych wychowanków,

8) przebywania na terenie szkoły w stanie nietrzeźwym i pod wpływem narkotyków oraz posiadania, przechowywania czy rozprowadzania alkoholu lub narkotyków,

9) świadomego i nagminnego naruszania obowiązków ucznia określonych
w Statucie,

10) braku współpracy wychowanka w realizacji założonych celów,

11) rezygnacji z pobytu w Ośrodku zgłoszonej na piśmie przez pełnoletniego wychowanka lub rodziców w przypadku wychowanka niepełnoletniego.

3. Wychowanek może być skreślony z listy uczniów wyłącznie z równoczesnym przeniesieniem go do innego Ośrodka, chyba, że ukończył 18 lat.

4. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą wychowanka.

5. Kary, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 nakłada Dyrektor.

6. O nałożonej karze informuje się wychowanka i rodziców.

7. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora. Odwołanie może wnieść wychowanek lub rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania informacji, o której mowa w ust. 6.

8. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.

9. Od kar nakładanych przez Dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przepisy ust. 7 i ust. 8 stosuje się odpowiednio z tym, że przed rozstrzygnięciem Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej.

§ 100

1. Uczniowie Ośrodka do ukończenia 13 lat odbierani są z Ośrodka przez rodziców lub opiekunów prawnych. W szczególnych przypadkach przez inną pełnoletnią osobę wskazaną pisemnie przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.

2. Dopuszcza się możliwość samodzielnych wyjazdów wychowanków z Ośrodka do domu rodzinnego po ukończeniu 13-go roku życia, na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców/opiekunów pod warunkiem, że stan zdrowia i samodzielności wychowanka gwarantują przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa w czasie podróży.

3. Dopuszcza się zwolnienie ucznia z zajęć szkolnych na prośbę rodziców przekazaną
w formie pisemnej, telefonicznej, e-meilowej lub przy pomocy sms-a, po wyrażeniu zgody przez wicedyrektora lub Dyrektora Ośrodka.

§ 101
1. Wychowankowie nierealizujący zadań wynikających z programu nauczania mogą być poddawani rekwalifikacji.

2. Rekwalifikację przeprowadza zespół orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

3. Podstawą do rekwalifikacji jest w szczególności:

1) decyzja rodziców ucznia,

2) opinia psychologiczno-pedagogiczna wydana przez placówkę.

4. Na podstawie sporządzonego przez zespół wniosku rekwalifikacyjnego dyrektor placówki, która skierowała wychowanka do Ośrodka, ustala zakres i rodzaj dalszej opieki lub podejmuje decyzję o jej zaprzestaniu.

§ 102

Ośrodek umożliwia pracownikom i uczniom rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Ośrodka.

1) konflikt między Dyrektorem Ośrodka, a Radą Pedagogiczną rozstrzyga organ nadzorujący szkołę,

2) konflikt między Dyrektorem Ośrodka, a Radą Rodziców rozstrzyga organ prowadzący szkołę,

3) konflikt między nauczycielami, uczniami, nauczycielem a uczniem rozstrzyga Dyrektor Ośrodka,

4) konflikt między samorządem uczniowskim a nauczycielem lub samorządem uczniowskim a radą pedagogiczną rozstrzyga Dyrektor Ośrodka,

5) od decyzji dyrektora strony konfliktu mają prawo odwołać się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w zależności od rodzaju sprawy, w terminie do 7 dni od otrzymania decyzji na piśmie.

§ 103

1. Wychowankom oraz ich rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo do składania skarg w przypadku naruszenia praw wychowanka.

2. Skargę wnosi się do Dyrektora Ośrodka, który ma obowiązek jej rozpatrzenia
w terminie 14 dni od dnia przyjęcia skargi.

3. Decyzja Dyrektora Ośrodka jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu w postępowaniu wewnętrznym.

4. W przypadku, gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, skarżącemu przysługuje prawo do zaskarżenia decyzji Dyrektora, w trybie i na zasadach określonych w tych przepisach.

§ 104

1. Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków:

1) skargi i wnioski przyjmowane są przez: dyrektora, wicedyrektora, wychowawców i nauczycieli;

2) skargi i wnioski przyjmowane są codziennie w sekretariacie, w godzinach pracy Ośrodka;

3) skargi mogą być wnoszone pisemnie, faksem, pocztą elektroniczną, telefonicznie, ustnie do protokołu;

4) skargi i wnioski są rejestrowane;

5) ewidencję skarg i wniosków prowadzi się w sekretariacie Ośrodka;

6) rejestr zawiera:

a) liczbę porządkową,

b) datę wpływu skargi lub wniosku,

c) adres osoby lub instytucji, od której pochodzi skarga lub wniosek,

d) krótką treść wniosku lub skargi,

e) nazwisko osoby odpowiedzialnej za wyjaśnienie wniosku lub skargi,

f) datę wyjaśnienia sprawy i sposób udzielenia odpowiedzi,

g) krótką adnotację zawierającą treść odpowiedzi.

7) do rejestru nie wpisuje się anonimów;

2. Rozpatrywanie skarg i wniosków:

1) osoba upoważniona do rozpatrzenia wniosku lub skargi zobowiązana jest sporządzić dokument zawierający:

a) oryginał skargi lub wniosku,

b) notatkę służbową,

c) materiały zebrane w trakcie postępowania wyjaśniającego,

d) odpowiedź.

2) osobami upoważnionymi do rozpatrywania skarg i wniosków są: dyrektor, nauczyciel-wychowawca, osoba władna rozpatrzenia wg właściwości skargi;

3) skargi i wnioski rozpatrywane są przy zachowaniu drogi służbowej:

a) uczeń – nauczyciel – wychowawca – dyrektor,

b) rodzic – nauczyciel – wychowawca – dyrektor,

c) rodzic – dyrektor.

4) w przypadku, gdy skarga lub wniosek nie może być rozpatrzony przez dyrektora, podejmuje on decyzję o przekazaniu jej do właściwej instytucji;

5) wnoszący skargę lub wniosek ma prawo do odwołania się od decyzji do instytucji wyższego szczebla.

3. Termin rozpatrywania skarg i wniosków:

1) skargi i wnioski rozpatrywane są zgodnie z przyjętymi zasadami;

2) odpowiedź pisemną po rozpatrzeniu skargi lub wniosku należy przekazać zainteresowanym stronom:

a) adresatowi,

b) dyrektorowi,

c) instytucji rozpatrującej skargę lub wniosek.

§ 105

1. Ośrodek może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Ośrodka lub – za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

2. Opiekę nad praktykantem Dyrektor Ośrodka powierza nauczycielowi opiekunowi za jego zgodą.

3. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.

4. Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada opiekun praktykanta.

§ 106

1. W Ośrodku mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia eksperymentalne.

2. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w Ośrodku podejmuje Rada Pedagogiczna po uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji.

3. Przed rozpoczęciem prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt. 1, nauczyciel przedstawia Dyrektorowi Ośrodka program zajęć zaopiniowany przez zespół przedmiotowy.

4. Pracownicy i uczniowie Ośrodka mogą uczestniczyć oraz organizować krajowe
i międzynarodowe konferencje naukowe, warsztaty, zawody, konkursy, olimpiady, zgodnie z celami placówki.
Rozdział VII
Dokumentacja i inne uregulowania.

§ 107

1. Ośrodek prowadzi dokumentację ucznia dotyczącą:

1) przebiegu nauczania,

2) pobytu w Ośrodku, a w szczególności:

a) księgę ewidencji wychowanków,

b) dzienniki zajęć lekcyjnych, wychowawczych, specjalistycznych oraz pozalekcyjnych,

c) dokumentację osobistą wychowanków,

d) dokumentacje przebiegu nauczania i rewalidacji

e) i inne.

2. Za prawidłowość prowadzenia dokumentacji pedagogicznej i rewalidacyjnej odpowiedzialni są nauczyciele, wychowawcy, psycholog, pedagog oraz logopeda.

3. Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

4. Dokumentacja pedagogiczna może być udostępniana przedstawicielom organu prowadzącego i nadzorującego pracę Ośrodka, rodzicom (prawnym opiekunom), studentom i pracownikom naukowym w zakresie dotyczącym prowadzonych badań za zgodą Dyrektora Ośrodka.

§ 108

1. Na czas działań wojennych i kryzysowych placówka wykonuje świadczenia rzeczowe polegające na udostępnieniu budynku i rzeczy ruchomych typu tapczany, łóżka, pościel, szafki, krzesła itp. na rzecz OLMEDIKI w Olecku, ul. Gołdapska 1 – do chwili ustania potrzeb.

2. Pracownikom wymienionym w § 73 powierza się obowiązki określone w planie obrony cywilnej obowiązujący w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku, ul. Słowiańska 2.

3. Budynki i teren Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im.
św. Filipa Smaldone w Olecku są objęte nadzorem kamer CCTV, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

§ 109

1. Na zasadach określonych w art. 56 ustawy, w Ośrodku mogą działać stowarzyszenia i organizacje, za wyjątkiem partii i organizacji politycznych.

2. Zasady funkcjonowania w szkole związków zawodowych regulują odrębne przepisy.

§ 110

1. Ośrodek jest jednostką budżetową.

2. W Ośrodku może być tworzony rachunek dochodów własnych.

3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Ośrodka regulują odrębne przepisy.

§ 111

Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.
§ 112

Ośrodek używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe.

§ 113

1. Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

2. Zasady postępowania w sprawie uchylenia Statutu lub niektórych jego postanowień określa ustawa.

§ 114

Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności ośrodkowej przez umieszczenie w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej Ośrodka.
§ 115

Z dniem wejścia w życie Statutu traci moc Statut Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych z dnia 15 kwietnia 2006 roku.

§ 116

Statut wchodzi w życie z dniem 03 kwietnia 2015 roku.

§ 117

1. Niniejszy Statut został skonsultowany z Radą Rodziców i Samorządem Ośrodka
w dniu 13.03.2015 roku.

2. Statut został uchwalony przez Radę Pedagogiczną Ośrodka w dniu 20.03.2015 roku.